Projektstöd

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen. Ekonomiskt stöd för investeringar som kommer fler till nytta räknas som projektstöd.

Ekonomiskt stöd för investeringar som kommer det egna företaget till nytta räknas som företagsstöd.

Projektstöden ska stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om projektstöd.

Under 2015-2020 kan du söka följande projektstöd (mer detaljer kommer löpande):

Stöd till bredband

Ett bra bredband gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. Stödet ska skapa möjligheter för att bygga ut snabbt bredband med bra kapacitet på landsbygden.

Läs mer om stöd till bredband.

Utveckling av natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Stödet ska bidra till att natur och kulturmiljöer bevaras och utvecklas samt blir tillgängliga för allmänheten. Insatsen har två inriktningar:

- Utveckling av natur- och kulturmiljöer
- Utveckling av kulturhistoriska byggnader

Läs mer om utveckling av natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet.

Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd

Syftet med stöden är att skapa och behålla service på landsbygden.

Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar

Investeringar i kommersiell och offentlig service

Investeringar i småskalig infrastruktur

Investeringar i rekreation och turism

Kompetensutveckling och rådgivning

Syftet med kompetensutveckling och rådgivning är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och på det sättet bidra till att nå målen med landsbygdsprogrammet.

Du som landsbygdsföretagare kan inte själv söka stöd för kompetensutveckling eller rådgivning, däremot kan du ta del av den. I denna period kommer Länsstyrelserna att fungera som projektägare i en stor del av stöden. Vi kommer till stor del att upphandla kompetensutveckling och rådgivning av organisationer, företag och föreningar. Men vi kan också välja att genomföra verksamheten själva.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar projektansökningarna löpande. Beslut tas fyra gånger om året enligt handlingsplanen.

Vilka stöd hanterar Länsstyrelsen
Länsstyrelsen handlägger tre olika stöd för kompetensutveckling och rådgivning:

  • kurser och utbildningar
  • demonstrationer och information
  • rådgivning

Kompetensutvecklingen kommer att vara inriktad på fyra fokusområden:

  • jordbrukets konkurrenskraft
  • djurvälfärd och korta livsmedelskedjor
  • miljö och klimat inom jordbruket
  • utveckling på landsbygden

Läs mer om kompetensutveckling och rådgivning

Stöd till regional utveckling

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna de statliga myndigheterna i länet, miljöfrågor samt jämställdhets- och integrationsfrågor. Vi ser särskilt positivt på ansökningar inom dessa områden.

Läs mer om stöd till regional utveckling.

Stöd för samarbetsprojekt

I Landsbygdsprogrammet 2014-2020 kan du få stöd för samarbetsprojekt. Syftet med stödet är att gynna samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället. Det finns flera myndigheter som handlägger stöd inom samarbeten. Länsstyrelsen handlägger och beslutar om två delåtgärder:

  • Stöd till samarbeten för att skapa nya jobb
  • Stöd till samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan.

Läs mer om stöd för samarbetsprojekt.

 

 Kontakt vid regional utveckling

Monica Ek-Remmerth
010-224 52 69 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling