Miljöinvesteringar

Miljöinvesteringar går till investeringar som gynnar miljön, klimatet eller landskapet.

En miljöinvestering är en investering vars syfte inte är att öka produktionen av marknadsvaror, men att förbättra jordbrukets miljöeffekter. Det kan främja biologisk mångfald, bidra till flödesutjämning, öka retentionen av växtnäringsämnen eller minska utsläpp av växthusgaser. Miljöinvesteringar kan också bidra till att skapa en variation i landskapet som är positiv för friluftsliv och rekreation.

Stöd att söka

Ansöka om stöd

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar som du når via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in. Det innebär att du också skriver under din ansökan elektroniskt. När du har skickat in din ansökan kommer du direkt att få en kvittens på att den har kommit in till länsstyrelsen. Om du söker för någon annans räkning behöver du en fullmakt. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om e-legitimation och fullmakt.  

Du får inte påbörja din miljöinvestering innan du fått ett skriftligt besked, det vill säga ett förhandsbesked, av din länsstyrelse. Om du ändå gör det kan länsstyrelsen avslå din ansökan. Om du börjar med din miljöinvestering innan du har fått ett beslut gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Länsstyrelsen prioriterar bland ansökningarna

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan efter vad som är prioriterat för att nå målen med landsbygdsprogrammet och målen för din regions utveckling. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd. Vilka prioriteringar som finns kan du läsa i vår handlingsplan. Under respektive stöd hittar du vilka prioriteringar som gäller för just dem.

Ta reda på vilka underlag du behöver för att göra din ansökan

För att få stöd behöver du skicka med vissa underlag så som karta över området där du ska genomföra din investering. Har du redan fått en skriftlig rådgivning ska du skicka med denna också. I ansökan kommer du också att behöva uppge, beroende på stöd:

  • Hur stort område du söker för, i hektar
  • Hur du ska genomföra investeringen och tidsplan kopplad till de olika aktiviteterna
  • Om du tänkt genomföra särskilda åtgärder för rekreation och tillgänglighet
  • Om du ska beta marken, vilken tillgång på djur du har eller tänker ha när röjningen är klar
  • Om det finns några höga natur- och kulturvärden på marken, till exempel hävdgynnande växter, gamla grova träd, fornlämningar på marken
  • Om miljöinvesteringen görs på din egen eller annans mark

Följ din projektplan

Om du får ditt stöd beviljat ska du följa din godkända projektplan. Det är viktigt att du informerar länsstyrelsen om du gör några ändringar av din investering jämfört med vad du skrivit i din ansökan, så att du undviker att göra ändringar som inte ger rätt till stöd.

När får du pengarna?

Stödet betalas ut först när alla punkter nedan är uppfyllda:

  • Du har fått beslut om att du får stöd för din investering
  • Du har genomfört hela investeringen
  • Du har sökt om utbetalning senast det datum som står i ditt beslut
  • Länsstyrelsen har godkänt din miljöinvestering vid en slutbesiktning och handlagt din ansökan om utbetalning

Efter att du sökt om utbetalning kan det ta några månader innan du får pengarna.

Om du ansöker om utbetalning för sent kommer du bara att få ut hälften av stödet. Om du ansöker om utbetalning mer än 14 dagar för sent kommer du inte få någon utbetalning.

Din miljöinvestering ska finnas kvar minst fem år

Din miljöinvestering måste finnas kvar i fem år. Du måste alltså sköta investeringen på ett sådant sätt att den inte försvinner. Du får inte aktivt förstöra delar av marken. Du får inte heller till exempel passivt låta marken växa igen. Om verksamheten byter ägare måste den nye ägaren fortsätta sköta din investering annars finns risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet. Länsstyrelsen kan komma att kontrollera investeringen upp till fem år efter slutbesiktning.

 

 

 

 Content Editor

Anna-Carin Odén
010-224 52 16 

Gunnar Lundberg
Landsbygdsavdelningen
010-224 52 39 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00   

Inskannade handlingar skickas till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
826 25 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer.

 

Åkervädd i artrik dikesren. Foto: Katrin McCann

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling