Miljöinvestering för förbättrad vattenkvalitet

Du kan få stöd för arbete med att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag och hav. Arbetet ska syfta till att förbättra den ekologiska status som våra vatten är klassade i enligt vattenförvaltningen.

Det här kan du få stöd för

Du kan få stöd för insatser som syftar till att minska övergödning eller arbete som förbättrar livsvillkoren för vattenlevande organismer. Detta kan vara till exempel:

 • installation av kalkfilterbrunnar
 • åtgärder för att minska erosion
 • att skapa fria vandringsvägar
 • att skapa nya biotoper längs med och i vattnet

Det kan också vara insatser som förändrar vattendraget, till exempel meandring, eller att öppna upp kulvertar. Tanken med stödet är att hitta insatser som är anpassade till platsen och syftet.

Du ska genomföra arbetet i odlingslandskapet. Med det menar vi på åkermark, betesmark eller annan mark som tar emot vatten från jordbruk eller som ligger i anslutning till odlad mark. Det arbete du gör för att förbättra vattenkvaliteten ska gå att koppla till påverkan från jordbruk. Du kan få hjälp från länsstyrelsen med att bedöma om platsen du föreslår är lämplig.

Ditt arbete ska också bidra till att skapa en variation i landskapet som kan uppfattas som positivt för friluftsliv och rekreation. Arbetet kan även bidra till flödesutjämning och positiva effekter på biologisk mångfald i anslutning till vattendragen.

Vem kan få stöd?

Förutom enskilda personer kan även myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, organisationer och företag söka detta stöd. Du som söker måste ha markägarens eller markägarnas tillstånd.

Det här kan du söka stöd för

Du kan få stöd för utgifter du haft i samband med:

 • de tjänster du behöver köpa för att genomföra miljöinvesteringen, det kan till exempel vara kostnader för entreprenadmaskiner
 • de tjänster du behöver köpa i samband med planering av miljöinvesteringen, till exempel för att göra projektering och underlag som du behöver för att få eventuella tillstånd som behövs

Du kan inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till eget arbete i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag för att genomföra investeringen.

Tänk på att

 • Alltid ta kontakt med din länsstyrelse innan du börjar med ditt arbete. 
 • Du inte kan få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in till länsstyrelsen. Du kan dock få stöd för vissa utgifter som uppkommer när du gör en förstudie inför ansökan. Det som gäller då är att du har kontaktat din länsstyrelse och fått ett förhandsbesked om att du får genomföra förstudien.
 • Du ska genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen. 
 • Du ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra miljöinvesteringen.
 • Du ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning som reglerar miljö, natur- och kulturvärden.
 • Du ska genomföra investeringarna med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen.
 • Du inte kan få stöd för sådant som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner enlig lag ska ansvara för.
 • Du inte kan få stöd för sådant som enlig lag skulle ha varit genomfört vid tidpunkten för ansökan.

Så här mycket kan du få i stöd

Du kan få stöd för 50, 90 eller 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd beroende på placering och vilken förväntad effekt du beräknar att miljöinvesteringen kommer ge. För att få 100 procent måste du genomföra miljöinvesteringen inom nitratkänsligt område. Utgifterna måste vara 30 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Ansökan om stöd

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar som du når via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in. Det innebär att du också skriver under din ansökan elektroniskt. När du har skickat in din ansökan kommer du direkt att få en kvittens på att den har kommit in till länsstyrelsen. Om du söker för någon annans räkning behöver du en fullmakt. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om e-legitimation och fullmakt.

När du gör din ansökan

För att vi ska kunna bedöma din ansökan är det viktigt att tänka på att skicka med allt underlag som e-tjänsten frågar efter. En komplett ansökan underlättar i handläggningen och gör att du får ditt beslut snabbare.

 • Skicka med en projektplan där du beskriver vad du vill göra och hur du tänker genomföra din insats. Tidsplan, material, metoder och utformning är viktigt att ta med.
 • Bifoga karta som tydligt visar platsen för insatsen
 • Projektritning som visar utformning på våtmarken. Tänk på att ta med djup på våtmarken, höjd på vallar, släntlutningar, inlopp/utlopp.
 • Budget
 • Om du vill ha förhandsbesked för att sätta igång med våtmarken ska du e-posta eller ringa någon av våra kontaktpersoner

Länets prioriteringar

Din ansökan kommer att bedömas efter vad som är prioriterat för att nå målen med landsbygdsprogrammet och målen för din regions utveckling. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Läs mer om urvalskriterierna

Läs bedömningsgrunderna för stödet  

Det är en felskrivning i urvalskriteriet: nr. 4 ska vara + 2 poäng. Särskilda insatser kommer att göras för att öka tillgängligheten.

Skicka in ansökan innan du påbörjar din investering

Utgifter som du vill räkna in i din investering får du inte ha haft eller betalat innan ansökan kommit in till länsstyrelsen. En utgift får du när du köper en vara eller en tjänst. Vid utbetalning kommer du att få redovisa fakturadatum för inköpet och när du har betalat fakturan. Du kan dock få stöd för vissa utgifter som uppkommer när du gör en förstudie inför ansökan. Det som gäller då är att du har kontaktat din länsstyrelse och fått ett förhandsbesked om att du får genomföra förstudien.

Läs mer

Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för stödet.

Hur går det med min ansökan?

Vi handlägger just nu ansökningar som kom in under våren 2017.

 Content Editor

​Sara Sandling
010-224 52 31

Lena Sunnanquist
010-22 45 340

Gunnar Lundberg
Landsbygdsavdelningen
010-224 52 39 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00   

Inskannade handlingar skickas till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
826 25 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer.

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling