Engångsröjning av betesmark och slåtteräng

Syftet är att öka natur- och kulturvärden på betesmarker och i slåtterängar som delvis vuxit igen, så att hela marken kan ingå i miljöersättning för betesmarker och slåtterängar med särskild skötsel. Stöd ges för väl definierade röjningsåtgärder under en säsong.

Marken ska tidigare varit brukad som betesmark eller slåtteräng, men nu inte vara kvalificerad för miljöersättning som sådan. Röjningen  av träd, buskar och sly ska öka de natur- eller kulturvärden som finns på marken. När det inte räcker med röjningsarbete under en säsong för att återställa marken, eller vid behov av mera komplicerade åtgärder kan du istället söka detta stöd.

Vem kan söka stöd?

Du som är lantbrukare eller annan markförvaltare som kommer att sköta marken med betesdjur eller slåtter kan söka stödet. Du ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren. Marken ska efter röjning ha förutsättningar att ha markklassen särskild skötsel för betesmark eller slåtteräng, mosaikbetesmark, skogsbetesmark eller gräsfattigmark. Marken får inte ingå i ett pågående åtagande för betesmark. 

Ansökan om stöd

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar som du når via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in. Det innebär att du också skriver under din ansökan elektroniskt. När du har skickat in din ansökan kommer du direkt att få en kvittens på att den har kommit in till länsstyrelsen. Om du söker för någon annans räkning behöver du en fullmakt. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om e-legitimation och fullmakt.

En projektplan ska upprättas och godkännas av Länsstyrelsen. Den ska beskriva utgångsläget och vilka åtgärder som ska vidtas. 

Tänk på att

  • Alltid ta kontakt med din länsstyrelse innan du börjar med ditt arbete. 
  • Du inte kan få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in till länsstyrelsen.
  • Du får börja med din miljöinvestering först när din ansökan kommit in och du har fått ett skriftligt besked från länsstyrelsen.
  • Du ska genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen.
  • Du ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra miljöinvesteringen.
  • Skicka in tydliga kartor där du har markerat var du tänker göra din röjning.
  • Du ska göra en kort beskrivning av vad du vill göra och hur du tänker genomföra det

Länets prioriteringar

Vem som beviljas miljöinvestering avgörs av de prioriteringa som anges i handlingsplanen. Varje län har en begränsad budget.

Läs mer om urvalskriterierna i handslingsplanen

Läs bedömningsgrunderna för stödet 

Ersättningsnivå

Ersättingsnivå: 5000 kr per hektar och minsta utbetalning är 1000 kr. Det är en schablonersättning för alla engångsröjningar. Du behöver inte redovisa fakturakopior eller några andra kostnadsunderlag.

Efter avslutad röjning

Före utbetalning ska miljöinvesteringen vara slutbesiktigad och godkänd. Senast året efter slutbesiktningen ska marken ingå i ett åtagande om miljöersättning. Röjningen ska bibehållas i minst 5 år efter slutbesiktningen.                                       

Läs mer om stödet

Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om vad som är viktigt att veta om stödet.

Hur går det med min ansökan?

Vi handlägger just nu ansökningar som kom in under våren 2017.

Två foton: en påfågelfjäril och en betesmarksbild. Foton: Karin Persson
Påfågelfjärilen trivs på slåtterängar. Foton: Karin Persson 

 

Kontakta oss
Lena Sunnanquist
010-22 45 340 

Gunnar Lundberg
Landsbygdsavdelningen
010-224 52 39 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00   

Inskannade handlingar skickas till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
826 25 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer.

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling