Anlägga och restaurera våtmarker och dammar

Du kan få stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar. Syftet är att förbättra vattenkvalitet i våra sjöar, vattendrag och hav genom att rena vatten från växtnäringsämnen eller att bevara och förstärka biologisk mångfald som gynnas av vatten i landskapet.

Du ska genomföra arbetet i odlingslandskapet. Med det menar vi på åkermark, betesmark eller annan mark som tar emot vatten från jordbruk eller som ligger i anslutning till odlad mark. Det arbete du gör för att förbättra vattenkvaliteten ska gå att koppla till påverkan från jordbruk. Du kan få hjälp från länsstyrelsen med att bedöma om platsen du föreslår är lämplig.

Du kan få stöd för att

Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald
Syftet är att skapa förutsättningar för att bevara och förstärka biologisk mångfald. Det kan till exempel vara för att gynna rödlistade fåglar eller groddjur som har våtmarker som livsmiljö. Vilka möjligheter en våtmark eller damm har för att gynna biologisk mångfald beror bland annat på utformning och placering.

Läs om urvalskriterierna

Läs bedömningsgrunderna för stödet  

Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för att förbättra vattenkvalitet
Syftet är att minska transporten av kväve och fosfor från åkermark till sjöar, vattendrag och hav. Detta innebär att övergödningen minskar. En våtmark eller damm renar vattnet genom att samla ihop jordpartiklar som innehåller fosfor och genom att det finns bakterier som omvandlar kvävet i vatten till kvävgas. Hur stor renande effekt en våtmark eller damm kommer att få beror bland annat placering, utformning och mängden kväve eller fosfor som finns i vattnet. 

Dessa miljöinvesteringar kan också bidra till att skapa en variation i landskapet som kan uppfattas som positivt för friluftsliv och rekreation.

Läs om urvalskriterierna

Läs bedömningsgrunderna för stödet  

Vem kan få stöd?

Vem som helst kan söka detta stöd. Du som söker måste ha markägarens eller markägarnas tillstånd.

Det här kan du få stöd för

Du kan få stöd för utgifter du haft i samband med:

 • de tjänster du behöver köpa för att anlägga eller restaurera en våtmark eller damm, det kan till exempel vara kostnader för entreprenadmaskiner och utrustning för att reglera vattennivå
 • de tjänster du behöver köpa i samband med planering av våtmarken, till exempel för att göra projektering och underlag som behövs för att få eventuella tillstånd för anläggningen

Du kan däremot inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till eget arbete i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag för att genomföra investeringen.

Tänk på att

 • Alltid ta kontakt med din länsstyrelse innan du börjar med ditt arbete. 
 • Du inte kan få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in till länsstyrelsen. Du kan dock få stöd för vissa utgifter som uppkommer när du gör en förstudie inför ansökan. Det som gäller då är att du har kontaktat din länsstyrelse och fått ett förhandsbesked om att du får genomföra förstudien.
 • Du ska genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen.
 • Du inte får plantera in fisk och kräftor i våtmarken eller dammen utan godkännande från länsstyrelsen.
 • Du inte får utfodra fisk, kräftor eller andra djur i våtmarken eller dammen utan godkännande från länsstyrelsen.
 • Du ska söka ett miljöersättningsåtagande för skötsel av våtmarker och dammar för marken senast året efter att länsstyrelsen gjort sin slutbesiktning. Detta är under förutsättning att du kan söka miljöersättningen det året.
 • Du ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra miljöinvesteringen.
 • Du ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning som reglerar miljö, natur- och kulturvärden.
 • Du inte kan få stöd för sådant som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner enlig lag ska ansvara för.
 • Du inte kan få stöd för sådant som enlig lag skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan.

Så här mycket kan du få i stöd

Du kan få stöd för 50, 90 eller 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd beroende på placering och förväntad effekt av din våtmark eller damm. För att få 100 procent måste våtmarken eller dammen vara placerad inom nitratkänsligt område. Utgifterna måste vara 30 000 kronor eller mer för att du ska få stöd.

Ansökan om stöd

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar som du når via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in. Det innebär att du också skriver under din ansökan elektroniskt. När du har skickat in din ansökan kommer du direkt att få en kvittens på att den har kommit in till länsstyrelsen. Om du söker för någon annans räkning behöver du en fullmakt. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om e-legitimation och fullmakt.

När du gör din ansökan

För att vi ska kunna bedöma din ansökan är det viktigt att tänka på att skicka med allt underlag som e-tjänsten frågar efter. En komplett ansökan underlättar i handläggningen och gör att du får ditt beslut snabbare.

 • Skicka med en projektplan där du beskriver vad du vill göra och hur du tänker genomföra din insats. Tidsplan, material, metoder och utformning är viktigt att ta med.
 • Bifoga karta som tydligt visar platsen för insatsen
 • Projektritning som visar utformning på våtmarken. Tänk på att ta med djup på våtmarken, höjd på vallar, släntlutningar, inlopp/utlopp.
 • Budget
 • Om du vill ha förhandsbesked för att sätta igång med våtmarken ska du e-posta eller ringa någon av våra kontaktpersoner

Länets prioriteringar

Din ansökan kommer att bedömas efter vad som är prioriterat för att nå målen med landsbygdsprogrammet och målen för din regions utveckling. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Mer information om urvalskriterierna och bedömningsgrunderna hittar du under respektive stöd längre upp på denna sida.

Skicka in ansökan innan du påbörjar din investering

Utgifter som du vill räkna in i din investering får du inte ha haft eller betalat innan ansökan kommit in till länsstyrelsen. Du kan dock få stöd för vissa utgifter som uppkommer när du gör en förstudie inför ansökan. Det som gäller då är att du har kontaktat din länsstyrelse och fått ett förhandsbesked om att du får genomföra förstudien.

En utgift får du när du köper en vara eller en tjänst. Vid utbetalning kommer du att få redovisa fakturadatum för inköpet och när du har betalat fakturan.

Läs mer

Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för stödet.

Hur går det med min ansökan?

Vi handlägger just nu ansökningar som kom in under våren 2016.