Stängsel mot rovdjur

Du kan få stöd för att sätta upp stängsel för att hålla rovdjur borta från dina marker. Syftet är att hindra rovdjur från att angripa dina djur i betesmarker och på vallar.
Rovdjursstängsel. Foto: Therese Lundell

För att förebygga rovdjursangrepp på tamdjur kan länsstyrelserna bevilja stöd för att sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Insatsen stängsel mot rovdjur är viktig för att kunna hålla betande djur även i områden med stora rovdjur.

Betande djur är en förutsättning för att miljömålet om ett rikt odlingslandskap ska nås och att en rik biologisk mångfald bevaras i odlingslandskapet. Insatsens främsta mål är att bibehålla en lönsam tamdjursnäring och förena den med livskraftiga stammar av rovdjur utan att dessa ställs mot varandra.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot varg, björn eller lodjur och om du har betesdjur som betar betesmarker, slåtterängar eller betesvall. Du ska vara markägare, lantbrukare eller företräda en organisation eller förening. Du som söker måste ha markägarens eller markägarnas tillstånd.

Du kan inte få stöd för det du har gjort innan din ansökan har kommit in till länsstyrelsen. Ta alltid kontakt med din länsstyrelse innan du börjar med ditt arbete.

Det här kan du få stöd för

Du kan bara få stöd om du sätter upp stängsel mot rovdjur runt hela hagen. Du kan också bara få stöd för den del av stängslet, som hindrar björn, varg eller lodjur att ta sig in till dina betesdjur. Läs mer om detta på viltskadecenter.

Du kan inte få stöd för att sätta upp ett vanligt stängsel med exempelvis tre trådar. När du sätter upp den typen av stängsel är det bara de två extra trådarna (av totalt fem), som syftar till att skydda mot rovdjur, som ger rätt till stöd. Du kan inte heller få stöd för stängsel som inte är permanenta.  

Tänk på att

  • Alltid ta kontakt med din länsstyrelse innan du börjar med ditt arbete. 
  • Du inte kan få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in till länsstyrelsen.
  • Du får börja med din miljöinvestering först när din ansökan kommit in och du har fått ett skriftligt besked från länsstyrelsen. 
  • Du ska genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen.
  • Du ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra miljöinvesteringen.
  • För att räknas som godkänt ska hela ditt stängsel vara anpassat så att det skyddar tamdjuren mot angrepp av rovdjur.
  • Skicka in tydliga kartor där du har markerat var du tänker sätta upp stängslet.
  • Du behöver inte följa jordbruksblockets gränser när du sätter upp stängslet. I de fall din planerade stängsling avviker mycket från blocket kan du komplettera med att söka stöd från Viltskadeanslaget.

Stödnivå

Du får en fast ersättning på 50 kronor per meter stängsel, dock minst 1000 kronor.

Ansökan om stöd

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar som du når via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in. Det innebär att du också skriver under din ansökan elektroniskt. När du har skickat in din ansökan kommer du direkt att få en kvittens på att den har kommit in till länsstyrelsen. Om du söker för någon annans räkning behöver du en fullmakt. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om e-legitimation och fullmakt.

Länets prioriteringar

Din ansökan kommer att prioriteras efter vad som är prioriterat för att nå målen med landsbygdsprogrammet målen för din regions utveckling. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Läs mer om urvalskriterierna

Läs bedömningsgrunderna för stödet  

Krav

Stängslet ska sättas upp enligt Viltskadecenters rekommendationer. I Stängsling mot stora rovdjur finns flera tips att ta till hjälp och information hittar du på Viltskadecenters webbplats under publikationer: Stängsel.

Läs mer

Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om vad som gäller för stödet.

Stängsel på mark som inte är blocklagd

Om du vill söka ersättning för att sätta upp stängsel på mark som inte är blocklagd, alltså ej jordbruksmark, kan du söka stöd via Viltskadeanslaget Stödet handläggs på Naturvårdsavdelningen.

Hur går det med min ansökan?

Vi handlägger just nu ansökningar som kom in under våren 2017.

 

 Content Editor

Mia Bisther
010-224 56 83

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00   

Inskannade handlingar skickas till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
826 25 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer.

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling