Skötsel av landskapselement med särskilda värden

Nuvarande Landsbygdsprogram går mot sitt slut och den 1 augusti 2013 var sista dag att ansöka om stöd till Skötsel av landskapselement med särskilda värden.
Fägata. Foto: Ann-Charlott Hajdu-Rafis

Skötseln överensstämmer med den historiska slåttern längs med landskapselementens renar, där gräset gav extra vinterfoder. Insatsen bidrar även till att en hävdgynnad flora kan bevaras och/eller på sikt att den biologiska mångfalden återskapas.

Genom borttagande av bland annat högväxande gräs och buskar synliggörs landskapselementen vilket bidrar till dess fortsatta bevarande.

Kompletterande insats

Detta är en regional kompletterande insats till det femåriga stödet ”Miljöersättning för natur och kulturmiljöer i odlingslandskapet”.

OBS! Det är inte längre möjligt att söka stöden i Utvald miljö och det kommer inte heller att vara möjligt under 2014. Eventuellt öppnas denna stödform 2015, men det är i dagsläget osäkert vilka stöd det i så fall omfattar. Redan beslutade stöd betalas ut enligt plan.

Skötseln består i att gräs- och örtvegetation som växer på landskapselementens renar årligen skall slås av och föras bort alternativt betas. Ersättning utgår i de flesta fall med dubbel ersättningsnivå jämfört med stödet ”Miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlings-landskapet” (Se ersättningsnivåer nedan). Ersättningen betalas ut årligen under åtagandeperioden.

Länets prioriteringar

  • Åtgärden ska riktas till åtaganden i odlingslandskap med dokumenterade höga natur- och kulturvärden.
  • Åtgärden ska främst ges till hela åtagandeenheter där samtliga landskapselement sköts enligt syftet.
  • Åtgärden ska bidra till att en hävdgynnad flora bevaras och/eller på sikt att den biologiska mångfalden utvecklas.
  • Åtgärden kan ges till företag som ämnar göra landskapets natur- och kulturvärden tillgängliga för många.

Stödnivåer 

Maximal ersättning per elementtyp enligt landsbygdsförordningen.

Ersättningsnivåer

En översikt över ersättningsnivåer, som riktar sig till dig som sköter om din gårds natur- och kulturhistoriska spår finns här i tabellen Ersättningsnivåer 

 

 Lästips

"Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer." Jordbruksverket 2009.

Broschyren kan beställas kostnadsfritt från Länsstyrelsen