Mer lokal mat i kommunala kök

Allt fler kommuner vill ha lokala leverantörer
av livsmedel till de egna köken. Problemet är att närproducerat inte får vara ett krav vid offentlig upphandling. Men genom att göra det möjligt att leverera en produkt till ett ställe under en viss tid ska fler lokala producenter kunna lämna anbud.
Barn på dagis som brer en smörgås.

I Västra Götalands län pågår just nu flera stora offentliga upphandlingar av livsmedel. En av dem är Vara, Skara, Götene och Falköpings kom­muner som gör en gemensam upp­handling, värd omkring 57 miljoner kronor per år. Den har förberetts i månader och i augusti blev underla­get offentligt.

– Vi har haft träffar med både politiker och leverantörer, säger Lena Orrvad, som är upphandlare i Vara. Viktigast är ändå mötet med kommunernas kostekonomer och kostchefer, eftersom de tar fram specifikationen på vilka produkter de vill ha.

Bild på Lena Orrvad

Samarbete skapar möjligheter

Från politikerna finns en stark am­bition att öka andelen lokala och regionala produkter i köken på skolor, förskolor och i äldreomsorg. Samtidigt får kommunerna, enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU), inte ha ”närproducerat” som ett specifikt krav. Därför har de, till­sammans med Länsstyrelsen, arbetat på flera sätt för att ändå göra det möjligt. Länsstyrelsen har ett brett kontaktnät för att nå ut till små och medelstora producenter och erbju­der konsulthjälp till leverantörerna om hur man lämnar anbud.

– Vi har även haft leverantörsträf­far. I våras kom nästan 60 företag, vilket är betydligt fler än för fyra år sedan när vi gjorde motsvarande upphandling.

Mässa för leverantörer

I början av juni ordnades en livs­medelsmässa i Vänersborg, i samar­bete mellan Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen, där leverantörer­na fick presentera sina produkter.

– Det var också ett bra tillfälle för leverantörerna att träffas och knyta nya kontakter för framtida samver­kan, menar Lena Orrvad.

Redan vid förra upphandlingen fanns det möjlighet att lämna anbud på en produkt, till en leveransadress och del av efterfrågad volym. Det ledde till att en potatisodlare och en grönsakshandlare kunnat leverera direkt till köken i Vara.

– Potatisodlaren har dessutom i nära dialog med kostverksamheten utvecklat sorteringen av potatis och kan därmed erbjuda ett större sor­timent anpassat för kökens behov, säger Lena Orrvad. Hon påpekar att kommunerna i Skaraborg är lyckligt lottade när det gäller lokala livsmedelsproducenter. Här finns flera mejerier, samt många odlare och uppfödare.

– Vi ska hitta de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden med hänsyn taget till alla de kvalitetskrav som ställs. Upphandlingen är ju en del av uppdraget att erbjuda barn, unga och gamla bra mat.

En fråga som ofta diskuteras är om kommuner och landsting kan ställa krav på leverantörer att djur ska behandlas enligt svensk djurskyddslagstiftning. Det är inte möjligt att hänvisa till svensk djurskyddslag i förfrågningarna, men offentliga upphandlare kan använda sig av djurskyddskriterier som tagits fram av Miljöstyrningsrådet, MSR. Men då måste de krav som ställs ska vara möjliga att följa upp.

– Kommunerna ingår i ett projekt med MSR och en jurist på Sveriges Kommuner och Landsting för att ta fram en uppföljningsplan. Vi gör detta för att förhoppningsvis slippa en överprövning, åtminstone på ställda djurskyddskrav inklusive uppföljningar, säger Lena Orrvad.

När anbudstiden går ut i oktober startar utvärderingen. Då ska de produkter som inte är kända av kommunerna tillagas och provsmakas som avidentifierade smakportioner av personal i kostenheterna.
– De ska värdera och poängsätta produkterna som en del av utvärderingen. Det finns en mängd kvalitetsparametrar som vi kommer att ta hänsyn till, säger Lena Orrvad.

Det innebär att lågt pris inte är en garanti för att anbudet ska antas. En produkt som har ett högre pris kan få avdrag på priset om kvaliteten visar sig vara hög. På samma sätt kan en billig produkt få tillägg på priset på grund av bristande kvalitet. I början av 2014 beräknas utvärderingen vara klar, tilldelningsbeslut fattas och avtal kan skrivas för att träda i kraft till sommaren samma år.

Sammanlagt tar det alltså över 1,5 år från att arbetet med upphandlingen startar till att första leverans kan ske enligt det nya avtalet.

– Vi räknar med att lägga ner dubbelt så många timmar på den här upphandlingen, jämfört med andra större upphandlingar. Det är ett så starkt fokus på livsmedel och kvalitet, och det blir mycket frågor, konstaterar Lena Orrvad.

Leverantörerna behöver också lägga ner mycket tid på anbuden och kan alltså få hjälp och stöd av Länsstyrelsen.

– Tillsammans med regionen, LRF, Hushållningssällskapet och Lokalproducerat i Väst är vi en länk mellan kommunerna och livsmedelsföretagen. Vi vill få bort oron och känslan för att det är så krångligt, och i stället underlätta för företagen att lämna anbud, säger Peder Karlsson, samordnare för Matlänet på Länsstyrelsen.  

//Elisabeth Gustafsson

Elisabeth Gustafssons artikel Mer lokal mat i kommunala kök ingår i Länsstyrelsens temaserie ”Mat för öppna landskap"

 

 

 Offentlig upphandling

Inom projekt matlandet stöttar vi livsmedelsproducenter med utbildning och råd kring upphandlingsarbetet.

Vill du veta mer finns information på sidan offentlig upphandling. Där finns även kontaktuppgifter till våra rådgivare.