När det är dags för EU-stödskontroll

När en EU-stödskontrollant besöker dina marker är det några saker som kan vara bra att känna till.

Vad gör kontrollanten vid kontrollbesöket?

Om dina marker blir uttagna till arealkontroll kommer en kontrollant ut. All mark som du sökt stöd för mäts upp samt gröda och skötsel kontrolleras. Alla stödvillkor, som du förbundit dig till att följa, kontrolleras.

Du som söker gårdsstöd, miljöersättningar och några andra jordbrukarstöd måste följa de så kallade tvärvillkoren.

Läs mer om tvärvillkor 2016 på Jordbruksverkets webbplats eller i häftet Miljöhusesyn.

Vår ambition är att samordna kontrollerna på det mest effektiva sättet som är möjligt, där också du drabbas av så lite besvär som möjligt. Detta innebär dock inte alltid att alla kontroller görs vid samma tillfälle. Vi har heller inte möjlighet att tala om i förväg att vi ska komma. 

Att tänka på

  • Se till att du har din dokumentation i god ordning.
  • Sköt dina marker enligt de skötselkrav som finns för de ersättningar som du ansöker om.
  • Du är skyldig att vara behjälplig för kontrollanten om detta behövs.

Om du av någon anledning inte tillåter att dina marker kontrolleras ska du veta att detta kan leda till att din ansökan avslås eller att du får sanktioner.

Läs igenom ditt kontrollbesked

Som lantbrukare har du rätt till en muntlig avstämning med kontrollanten i samband med fältbesöket. Avstämningen sker ofta hemma hos dig, men kan också ibland vara över telefon.

Ett par veckor efter avslutat fältbesök ska du få ett skriftligt kontrollbesked. Det är viktigt att du läser igenom kontrollbeskedet noggrant och hör av dig till kontrollanten om du har synpunkter på kontrollen.

Ditt kontrollbesked är ett underlag för beslut

Ditt kontrollbesked är inte ett beslut, utan ett underlag för beslut. Det innebär att du inte kan överklaga kontrollbeskedet. Det är däremot viktigt att dina synpunkter kommer oss till känna så att vi kan förklara eller korrigera oklarheter.

Om du inte är nöjd med beslutet?

Är du fortfarande inte nöjd med det beslut om utbetalning som skickas hem till dig i slutet av året, så är det detta beslut du ska överklaga.

Våra kontrollanter

Våra kontrollanter är välutbildade och har en relevant utbildning för det arbete de utför. De är till exempel agronomer, biologer, lantmästare eller agrotekniker. Många har också praktisk erfarenhet av lantbruk och samtliga har kunskaper om stödsystemet.