Kontroll av jordbrukarstöd

Länsstyrelsen har i uppdrag att årligen kontrollera ansökningar om EU-stöd. Minst fem procent av utbetalningsansökningarna kontrolleras. Vid kontrollbesöket undersöker kontrollanten att uppgifterna i din ansökan stämmer med verkligheten.

​​Uttagningen till kontroll baseras på en riskanalys från Jordbruksverket samt ett  eget urval som länsstyrelsen gör.

I EU:s regelverk framgår också att kontrollfrekvensen ska öka om man hittar mycket fel inom något område. Det finns två olika typer av kontroller; fältkontroll och administrativkontroll.

Fältkontroll

Areal

Vid en Arealkontroll får du som är lantbrukare besök av en kontrollant som är anställd av länsstyrelsen. Kontrollanten undersöker att uppgifterna i din ansökan stämmer med verkligheten. Kontrollanten tittar bland annat på skiftesgränser, gröda, skötselvillkor och djurmärkning.

Undvik skötselfel

De vanligaste felen som vi hittar vid våra kontroller är i sig inte svåra att ”rätta till” utan kan med god kännedom förebyggas.

betesmarker är problemen oftast:

  • att de är för tätbevuxna med träd, sly och buskar
  • otillräckligt avbetade marker

 

De åkermarker som får mest anmärkningar är:

  • veketågsbevuxna vallar
  • rastfållor utan grödtäcke (svartjord) 
  • extensiva vallar

Djur

Kontrollanten tittar bland annat på hur lantbrukaren sköter märkning, journalföring av djuren, rapportering till de olika djurregistren och dokumentation av ekologiskt djurhållning om det är aktuellt. Ofta kombineras djurkontrollerna med en djurskyddskontroll.

 

De vanligaste felen vid kontroll av djur handlar om:

  • brister i märkning och journalföring
  • brister i rapporteringen till de centrala djurregistren
  • bristfällig renhållning av djuren

Administrativ kontroll

De administrativa kontrollerna gör man i huvudsak på kontoret där man kan jämföra ansökta uppgifter mot de åtaganden som brukarna har eller med bilder som har tagits av en satellit.

 Kontaktpersoner

Funktionschef
Liisi Johansson
010-224 55 95

Arealkontroller
Michael Engl, Borås/Skara
010-224 56 21

Ann-Kristin Svensson
010-224 52 96

Kultur- o Miljöstödskontroller
Anna Gubanska
010-224 56 10

Tvärvillkorskontroller
Gunilla Hansson
010-224 53 65

Djurkontroller
(CDB, Får & Get)
Margot Thropp
010-224 52 51