Miljöersättningar och ekologisk produktion

Som lantbrukare kan du få ersättning för att vårda och utveckla Sveriges odlingslandskap och för att du använder mer miljövänliga metoder i din verksamhet. När du söker miljöersättningar och ekologisk produktion åtar du dig att sköta din mark och dina djur enligt vissa villkor under en åtagandeperiod. Hur lång en åtagandeperiod är skiljer sig mellan de olika stöden.
 • Betesmarker och slåtterängar
  Du kan som lantbrukare söka ersättning för att bevara betesmarker och slåtterängar. Målet med stödet är att bevara betesmarker och slåtterängar men också att utveckla odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer.  
 • Restaurering av betesmarker och slåtterängar
  Du kan få ersättning för att restaurera betesmarker och slåtterängar. Syftet med ersättningen är att öka arealen betesmarker och slåtterängar. Betesmarker och slåtterängar är viktiga för biologisk mångfald med också för odlingslandskapets kulturmiljö.  
 • Vallodling
  I de delar av Sverige där du inte kan söka kompensationsstöd kan du få en extra ersättning för att odla vall. Syftet med stödet är att stimulera hållbar odling och att minska läckage av växtnäring.  
 • Minskat kväveläckage
  Är en ersättning för åtgärder som minskar kväveläckaget ifrån jordbruket i form av vårbearbetning och odling av fånggröda. För att kunna söka ersättningen ska din jordbruksmark vara i ett nitratkänsligt område.  
 • Skyddszoner
  Du kan få en ersättning för att ha skyddszoner mot vattendrag eller anpassade skyddszoner mot erosionsbenägen mark. För att kunna söka ersättningen ska din jordbruksmark vara i ett nitratkänsligt område. Syftet med stödet är att minska läckaget av näringsämnen från åkermark.  
 • Skötsel av våtmarker och dammar
  Är en ersättning för att sköta en våtmark eller en damm. Syftet med ersättningen är att förbättra våtmarker och dammar som redan finns. Våtmarker och dammar bidrar till biologisk mångfald och minskar växtnäringsläckage.  
 • Hotade husdjursraser
  Är en ersättning för dig som är djurhållare av husdjursraser som är hotade. Några exempel på hotade husdjursraser är fjällko, linderösvin, Gutefår och lantrasget men det finns fler djurraser man kan få ersättning för. Syftet med ersättningen är att underlätta för djurhållare att bevara hotade husdjursraser.  
 • Ekologisk produktion
  Du som har din produktion ekologisk certifierad kan söka ersättning för ekologisk produktion. Du kan välja att söka enbart för växtodlingen men för att få ersättning för djurhållning måste även marken vara ekologisk certifierad. Målsättningen med ersättningen är att öka den ekologiska produktionen.  
 • Omställning till ekologisk produktion
  Om du ställer om mark till ekologisk växtodling eller djurhållning ska du söka omställning till ekologisk produktion istället för ett åtagande i ekologisk produktion.   
 • Djurvälfärdsersättningar
  Det finns möjligheter att få ersättning för extra djuromsorg för får, suggor och mjölkkor. Du kan även söka ersättning för kastrering av grisar.  
 • Pågående miljöersättningar 2007-2013
  Från den tidigare programperioden för miljöersättningar finns det lantbrukare som har pågående åtaganden. Villkoren för dessa miljöersättningar skiljer sig från de villkor som finns i de nya miljöersättningarna.

 

 

 Kontakta oss

Frågor om jordbrukarstöd: 0771-67 00 00

Landsbygdsenheten
landsbygd.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

Växel: 010-224 40 00

 Relaterat -Jordbruksverket