Havs- och fiskeriprogrammet

Det nya havs- och fiskeriprogrammet löper från 2014 fram till och med 2020. Det består av stöd för att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Här hittar du de stöd som Länsstyrelsen prövar.

​Länsstyrelsen prövar ansökningar om stöd för vissa åtgärder. Det innebär att Länsstyrelsen tar emot, handlägger och fattar beslut om stöd. Stöden hittar du här nedan uppdelade på projektstöd och företagsstöd.

Projektstöd

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur
För dig som vill investera i att förbättra infrastrukturerna i hamnar, auktionshallar, landningsplatser och skyddshamnar.

Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - underlätta landning
För dig som vill investera i fiskehamnar, auktionshallar, landningsplatser och skyddshamnar för att underlätta kontroll av landningsskyldigheten.

Företagsstöd

Investeringar inom fiske
För dig som vill begränsa fiskets inverkan på havsmiljön.

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk
För dig som vill investera i utrustning som ger fiskeriprodukter ett mervärde och höjd kvalitet.

Diversifiering inom fiske
För dig som vill investera i sådant som bidrar till utveckling av kompletterande verksamheter.

Produktiva investeringar i vattenbruk
För dig som vill förbättra, modernisera, återställa eller utveckla vattenbruk på olika sätt.

Miljöinvesteringar i vattenbruk 
För dig som vill göra investeringar som motverkar negativ miljöpåverkan.

Startstöd för hållbara vattenbruksföretag
För dig som vill starta ett hållbart vattenbruksföretag.

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter
För dig som vill investera för beredning av fångster och biprodukter eller investera i utrustning som förbättrar produkter, processer eller system.

Ska bidra till arbetstillfällen och god havsmiljö

Havs- och fiskeriprogrammet består av en pott pengar som fördelas på insatser för ett hållbart och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk. Programmet ska bidra till att EU:s fiskeripolitik och EU:s 2020-mål ”Smart och hållbar tillväxt för alla” får genomslag i Sverige.

Flera av stöden riktar sig till såväl företag i fiskerinäringen,  fiskare och beredningsindustri som fiskehamnar, vattenbruksföretag och fisketurismföretag. Programmet ska också främja en god havsmiljö och bidra till arbetstillfällen och en positiv utveckling på de orter som är beroende av fisket.

De övergripande målen i programmet är att: 

  • öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
  • främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Läs mer

Alla stöd i havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

 

 

 

EU-flagga för havs- och fiskerifonden