Investeringsstöd för livsmedelsförädling

Stöd till små företag på landsbygden som förädlar jordbruksprodukter.

​​När får jag beslut om företagsstöd?

Stöd ges till 40 procent av stödberättigande kostnader upp till takbeloppet som är 600 000 kronor. Du måste ha minst 100 000 kronor i stödberättigade utgifter för att få stöd. Prioriterat är egenproducerade eller regionalt producerade råvaror.

Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja 

Urvalskriterier

Bedömningsgrunder

Bilaga – bedömning regionala urvalskriterier 

Länsstyrelsen har tagit fram en bilaga för att underlätta bedömningen av de regionala urvalskriterierna i ansökan till företagsstödet. Gå igenom regionala urvalskriterier i bedömningsgrunderna ovan och skriv en kort motivering, i bilagan, till de villkor du anser att du uppfyller.

Bilaga till bedömning av regionala urvalskriterier.

Förädlingsstöd, nya jobb

Urvalskriterier

Bedömningsgrunder

Urvalskriterie nr 5 är fel. Det ska vara följande:
5. Investeringen ger arbetstillfällen på landsbygden

1 poäng: Investeringen leder till ökad sysselsättning från deltid till heltid
Ett poäng ges om investeringen ger heltids sysselsättning för en person som tidigare har arbetat deltid i företaget. Deltid är mindre än 1720 timmar.

3 poäng: Investeringen skapar ett nytt arbetstillfälle i företaget
Tre poäng ges om investeringen leder till att företaget kan sysselsätta en ny person på heltid eller deltid. Personen har inte varit anställd i företaget tidigare.

4 poäng: Investeringen skapar mer än ett arbetstillfälle i företaget
Fyra poäng ges om investeringen leder till att mer än en ny person får sysselsättning i företaget på heltid eller deltid, dock minst 1720 timmar totalt. Berörda personer har inte varit anställda i företaget tidigare.

+1 poäng: Investeringen leder till sysselsättning hela året
Ett extra poäng ges till investeringar som räknas som mer än enbart säsongsarbete. 

Bilaga till bedömning av regionala urvalskriterier.

Obs! De regionala urvalskriterierna är en obligatorisk bilaga som ska bifogas ansökan om företagsstöd. 

Blanketten Förädlingsstöd - förteckning av huvudråvaror och slutprodukter 2014-2020 ska du fylla i och bifoga med din ansökan om stöd om ansökan avser förädling av jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsprodukter. Du bifogar blanketten som en bilaga till din ansökan om förädlingsstöd i e-tjänsten.

Stödet söks innan investeringen påbörjas.
Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats.

Regional handlingsplan för Västra Götaland Landsbygdsprogrammet och Havs – och fiskeriprogrammet 2014-2020

Ansökan om stöd via ”Mina sidor”

Du ansöker om stödet digitalt via ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats

Om du behöver skicka pappershandlingar med ”vanliga” posten ska varje sida i handlingen märkas med ärendenummer eller organisationsnummer samt underskrift innan de skickas för inskanning till adressen:  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
FE 40  
Box 204
82625 Söderhamn

 

 

 

​Pappershandlingar som avser företagsstöd skickas till:

OBS!! Ny adress
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
82625 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer, samt underskrift.

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling