Investering för ökad konkurrenskraft i jordbruks- och trädgårdsföretag

Här hittar du information om stödet och hur du går tillväga med din ansökan.

Ärenden inkomna under det andra kvartalet 2017

Ärenden inkomna kvartal 2, 2017, ska vara kompletta senast 28 maj 2018.

Ofullständiga ansökningar kommer att avslås eftersom vi inte kan handlägga dem. Bifoga ansökan med en fullmakt om du ansöker som juridisk person. 

Status på din ansökan framgår på din kvittens. 

När får jag beslut om företagsstöd?

Just nu handlägger vi de ansökningar som kom in under det första kvartalet 2017. Beslut kommer att tas när samtliga dessa ärenden är färdighandlagda.

Flytta fram slutdatum efter beslut

Fyll i blanketten: ANSÖKAN – ändring av beslut om stöd 2014-2020

Skriv under och skicka till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
826 25 Söderhamn

Stödbelopp i Västra Götaland

I Västra Götalands län är det högsta stödbeloppet 1 200 000 kronor per stödmottagare och tre år. Stödnivån är 40 procent av stödberättigade utgifter. Vid nybyggnation av vissa djurstall används fastställd enhetskostnad som underlag i stället för utgifter. Stöd beviljas inte till ansökningar med mindre än 100 000 kronor i stödberättigade utgifter. 

Enhetskostnader för djurstall

Enhetskostnad kan användas vid nybyggnation av en fristående byggnad utan begagnad utrustning. Följande fem punkter ska beskrivas väl och ingå i din ansökan: 

  • Markarbete 
  • Byggnad 
  • Utrustning och inredning 
  • Installationer i stallet
  • Gödselvård  

Läs mer om enhetskostnader på Jordbruksverkets webbplats.

Prioritering av ansökningarna  

Ansökningarna prioriteras utifrån ett antal urvalskriterier. Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. Länsstyrelsen målbild för prioritering är: bra förutsättningar för kvinnor och män att äga och driva lönsamma och konkurrenskraftiga jordbruks- och trädgårdsföretag, som bidrar till en ökad livsmedelsproduktion i länet och även bidrar till ett öppet landskap med höga naturvärden.  

Läs mer om urvalskriterierna i den regionala handlingsplanen

Läs även bedömningsgrunderna för stödet

Regional handlingsplan för Västra Götaland Landsbygdsprogrammet och Havs – och fiskeriprogrammet 2014-2020

Här hittar du information om miljömålen.

Komplettera ansökan 

Länsstyrelsen har tagit fram en bilaga för att underlätta bedömningen av de regionala urvalskriterierna i ansökan till företagsstödet. Gå igenom regionala urvalskriterier i bedömningsgrunderna ovan och skriv en kort motivering, i bilagan, till de villkor du anser att du uppfyller.

Bilaga till bedömning av regionala urvalskriterier.

Obs! De regionala urvalskriterierna är en obligatorisk bilaga som ska bifogas ansökan om företagsstöd.

Obligatoriskt med beräkningsunderlag

Beräkningsunderlaget är en obligatorisk bilaga till ansökan om investeringsstöd. Det ska också vara en beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna (alla förändringar) i driften som orsakas av investeringen i genomsnitt, kronor per år till uppgifterna:

  • Inbetalningar 
  • Utbetalningar
  • Besparingar

Mer information om beräkningsunderlaget hittar du i ansökan ("Mina sidor" på Jordbruksverkets webbplats), flik 4: Om investeringen eller etableringen, under rubriken Ekonomiska konsekvenser av investeringen.

Stödet söks innan investeringen påbörjas.
Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats
.

Ansökan om stöd via ”Mina sidor”

Du ansöker om stödet digitalt via ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats 

Om du behöver skicka pappershandlingar med ”vanliga” posten ska varje sida i handlingen märkas med ärendenummer eller organisationsnummer samt underskrift innan de skickas för inskanning till adressen:  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
FE 40  
Box 204
82625 Söderhamn

 Kontakta oss

Frida Wännman Kvantenå
010-224 53 31

Jovita Misiukiene
010-224 53 45

Jonna Kangas
010-224 56 95

Helena Nilsson
010-224 52 43

Almir Erkocevic
010-224 53 19

Länsstyrelsen Västra Götalands län vastragotaland@lansstyrelsen.se 
010-224 40 00

​Pappershandlingar som avser företagsstöd skickas till:

OBS!! Ny adress
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
82625 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer, samt underskrift.

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling