Investering för energieffektivisering samt energigrödor i jordbruks- och trädgårdsföretag

Från och med den 27 augusti 2015 kan du söka investeringsstöd för energieffektiviseringsåtgärder i jordbruks- och trädgårdsföretag, samt stöd för anläggning av energiskog av salix, poppel eller hybridasp.

​​​När får jag beslut om företagsstöd?

Handläggningen av detta investeringsstöd kommer påbörjas under vårvintern 2017. Beslut kommer att tas när samtliga ärenden inkomna 2015 är färdighandlagda.

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 1 200 000 kronor per stödmottagare och tre år. Stödnivån är 40 procent av stödberättigade utgifter. De stödberättigade utgifter ska uppgå till minst 100 000 kronor för att komma ifråga för stöd. För anläggning av energigröda ska utgifterna uppgå till minst 50 000 kr. 

För etablering och stängsling av fleråriga energigrödor används enhetskostnader. Stöd lämnas med 5 800 kr per ha för plantor och plantering samt 10 000 kr per ha för stängsel. Stöd kan ges till investering i energieffektivisering vilket exempelvis kan vara energieffektivare ventilation, belysning, värmeväxlare eller isolering. För anläggning av energigrödor lämnas stöd till plantor och plantering av salix, hybridasp och poppel samt för skyddsstängsel.  

Ansökningarna prioriteras utifrån ett antal urvalskriterier. Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. Länsstyrelsen målbild för prioritering är: Mer förnybar energi och energieffektiva jordbruks- och trädgårdsföretag.  

Läs mer om urvalskriterierna i den regionala handlingsplanen

Det är en felskrivning i det nationella urvalskriteriet: nr. 1 ska vara + 2 poäng: Det finns en marknad för den producerade biomassan, och + 3 poäng: Investeringen gynnar andra miljömål utöver energiomställning.

Läs bedömningsgrunderna för stödet  

Samma ändring här, på sidan 153, + 2 poäng: Det finns en marknad för den producerade biomassan, och + 3 poäng: Investeringen gynnar andra miljömål utöver energiomställning.

Stödet söks innan investeringen påbörjas.

Regional handlingsplan för Västra Götaland Landsbygdsprogrammet och Havs – och fiskeriprogrammet 2014-2020

Bilaga –bedömning regionala urvalskriterier

Länsstyrelsen har tagit fram en bilaga för att underlätta bedömningen av de regionala urvalskriterierna i ansökan till företagsstödet. Gå igenom regionala urvalskriterier i bedömningsgrunderna ovan och skriv en kort motivering, i bilagan, till de villkor du anser att du uppfyller.

 Bilaga -bedömning av regionala urvalskriterier 

Obs! De regionala urvalskriterierna är en obligatorisk bilaga som ska bifogas ansökan om företagsstöd. Stödet söks innan investeringen påbörjas. 

Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats.  

Ansökan om stöd via Mina sidor

Du ansöker om stödet digitalt via Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats. Om du behöver skicka pappershandlingar med vanlig post ska varje sida i handlingen märkas med ärendenummer eller organisationsnummer samt underskrift innan de skickas för inskanning till adressen:  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

FE 40

Box 204
82625 Söderhamn

 

 

 

​Pappershandlingar som avser företagsstöd skickas till:

OBS!! Ny adress
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
82625 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer, samt underskrift.

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling