Investering för att minska utsläpp av växthusgaser

Från och med den 27 augusti 2015 kan du söka investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser och ammoniak i jordbruks- och trädgårdsföretag.

När får jag beslut om företagsstöd?

Handläggningen av detta investeringsstöd kommer påbörjas under vårvintern 2017. Beslut kommer att tas när samtliga ärenden inkomna 2015 är färdighandlagda.

​I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 1 200 000 kronor per stödmottagare och tre år. Stödnivån är 40 procent av stödberättigade utgifter. De stödberättigade utgifterna ska uppgå till minst 100 000 kronor för att komma ifråga för stöd.  

Stöd kan till exempel ges till nedmyllningsaggregat för stallgödsel, frånluftsrening, rötrest- och gödsellager med tak.  

Ansökningarna prioriteras utifrån ett antal urvalskriterier. Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. Länsstyrelsen målbild för prioritering är: Minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak.    

Läs mer om urvalskriterierna i den regionala handlingsplanen

Läs bedömningsgrunderna för stödet  

Stödet söks innan investeringen påbörjas.

Regional handlingsplan för Västra Götaland Landsbygdsprogrammet och Havs – och fiskeriprogrammet 2014-2020

Bilaga –bedömning regionala urvalskriterier

Länsstyrelsen har tagit fram en bilaga för att underlätta bedömningen av de regionala urvalskriterierna i ansökan till företagsstödet. Gå igenom regionala urvalskriterier i bedömningsgrunderna ovan och skriv en kort motivering, i bilagan, till de villkor du anser att du uppfyller.  

Bilaga - Bedömning av regionala urvalskriterier

Obs! De regionala urvalskriterierna är en obligatorisk bilaga som ska bifogas ansökan om företagsstöd. Stödet söks innan investeringen påbörjas.

Du kan läsa mer om villkoren och ansöka om stödet på Jordbruksverkets webbplats.  

Ansökan om stöd via Mina sidor

Du ansöker om stödet digitalt via Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats.  Om du behöver skicka pappershandlingar med vanlig post ska varje sida i handlingen märkas med ärendenummer eller organisationsnummer samt underskrift innan de skickas för inskanning till adressen:  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

FE 40  

Box 204
82625 Söderhamn

 

 

 

 

​Pappershandlingar som avser företagsstöd skickas till:

OBS!! Ny adress
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
82625 Söderhamn

Märk alla handlingar med ärendenummer eller organisationsnummer, samt underskrift.

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling