Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågorna om företagsstöd. Undrar du över något annat är du naturligtvis välkommen att kontakta oss.

- ​Vem kan söka företagsstöd?

Det är möjligt för ett företag att söka stöd för investeringar oavsett om driften sker i samma företag eller i något annat företag.  

Jordbruksverket rekommenderar att företaget som ska stå för driften söker stödet Det blir enklare att fylla i ansökan om det är företaget som står för driften som söker stödet. Om det är ett annat företag som söker stödet än det som ska stå för driften, behöver den som söker vara noggrann med att lämna rätt uppgifter i sin ansökan. Vissa uppgifter handlar om företaget som söker stöd medan andra uppgifter handlar om vilka effekter investeringen förväntas ge.

Angående utbetalning kan du läsa mer under rubriken "Utbetalning” längre ned på denna sida.

– Varför bör ansökan och bilagor skickas in via Jordbruksverkets ”Mina sidor”?

Jordbruksverket har utvecklat ett digitalt ansökningssystem. För att handläggningsprocessen skall fungera så smidigt som möjlig så behöver uppgifterna komma in digitalt. I annat fall krävs manuell registrering av uppgifterna innan ärendet kan utredas av handläggare. Det blir också enklare att ändra och uppdatera uppgifterna i ärendet om allt från början är inskickat digitalt via ansökningssystemet på ”Mina sidor”.

– Vart ska jag skicka handlingar som jag inte har i digital form?

De handlingar till företagsstödet du inte har digitalt eller kan skanna in ska du skicka till ett skanningsföretag på följande adress:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
82625 Söderhamn

– Vem ska söka stöd när det finns både enskild firma och juridisk person?

Det är alltid den person som bedriver verksamheten som skall söka stödet. Exempelvis om ett jordbruksföretag som har driften i aktiebolag vill söka stöd för investering i ett djurstall, så är det aktiebolaget som skall stå som sökanden för företagsstödet. 

– Kan flera personer söka stöd till olika delar i en och samma investering?

Nej, det kan endast finnas en sökande till ett investeringsprojekt. Det innebär att det endast kan beviljas ett högst stödbelopp per investering.

- Blankett för byte av sökande?

Vid byte av sökande på en inlämnad ansökan om stöd, men där stödmyndigheten ännu inte har fattat beslut om ansökan, måste du fylla i en blankett. Skicka den ifyllda blanketten till den myndighet som bekräftat mottagandet av överlåtarens ansökan om stöd.

- När får jag beslut om företagsstöd?

På respektive stöds hemsida kan ni se vilka ärenden vi handlägger nu.

- Vad säger reglerna om att ha t.ex. en förälder, bror eller svärförälder som jobbar på F-skatt i ett bygge?

I dagsläget finns det inget i föreskriften som hindrar handel/affärstransaktioner med närstående som har F-skatt.

Om en enskild firma söker stöd och ägaren även driver ett AB kan man köpa tjänster av AB:t för bygget. Handel/köp av tjänst av närstående eller eget AB ska rimlighets bedömas på samma vis som köp av tjänst av någon annan. Man kan inte få stöd för lön till anställda i eget företag och inte heller för eget arbete i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag för att genomföra investeringen.

Utbetalning

- När kan jag få min första utbetalning av företagsstöd?

Du kan ansöka om utbetalning när du har fått ett beslut om stöd, har genomfört hela eller delar av satsningen och har betalat de utgifter som du beviljats stöd för.  Du hittar mer information på Jordbruksverkets webbplats och i Jordbruksverkets Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

- Vad ska jag skicka in?

För att redovisa enhetskostnader, del- och slututbetalning ska du skicka in underlag som visar:

  •  När arbetet har påbörjats = Den första fakturan för grunden. (Arbete för grund inkluderar grävning, schaktning, dränering, grusning och gjutning av platta.)

Du behöver inte skicka in betalningsbevis eller bokföringsunderlag.

För att redovisa faktiska kostnader, del- och slututbetalning ska du skicka in:

  • Kopior av fakturor, som du redovisat i utgiftssammanställningen, inklusive följesedlar och annat underlag som fakturan hänvisar till.
  • Betalningsbevis som visar att utgifterna är betalda. Betalningsbevis som ligger under "omgående betalning" är alltså inte godkända. Om du tar ut ett kontoutdrag från din internetbank ska det tydligt framgå att transaktionen redan är genomförd.
  • Utdrag ur huvudbokens resultatkonton för kostnadsstället under aktuell tidsperiod, som visar att utgifterna har särredovisats. Särredovisningen kan göras med en särskild bokföringskod eller ett eget kostnadsställe.

– Måste jag skatta för de pengar som jag får i företagsstöd?

Ja, stödet är skattepliktigt. Skatten beror sedan på resultatet i ditt företag.

- Vilket är det vanligaste felet vid ansökan om utbetalning?

Att det saknas godkänt betalningsbevis till de fakturor den sökande vill få utbetalt för. Det ska vara ett historiskt kontoutdrag med mottagande bankgironummer på. Handläggaren ska kunna se att pengarna har gått till det bankgiro som leverantören önskat på fakturan. Alla utgifter ska också vara särredovisade på eget konto i bokföringen.

- Kan jag flytta fram mitt slutdatum?

Ja. Fyll i blanketten: ANSÖKAN – ändring av beslut om stöd 2014-2020

Skriv under och skicka till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
826 25 Söderhamn

- Vem får betala utgifter?

Alla utgifter i en ansökan om utbetalning ska vara betalda av stödmottagaren när ansökan om utbetalning kommer in till den behöriga myndigheten (företagsstöd = Länsstyrelsen). Följande situationer jämställs med att stödmottagaren betalat hela utgiften:

  1. När stödmottagaren driver sin verksamhet som enskild firma och stödmottagarens make, maka eller registrerade partner har betalat utgiften från sitt konto.
  2. När stödmottagaren gjort ett avbetalningsköp där stödmottagaren har gjort minst en avbetalning på köpet och leverantören har fått full betalning. (Utdrag ur SJVFS 2016:2, 17 §) 

- Kontant betalning

Utgifter som överstiger 1 000 kronor är inte stödberättigande om stödmottagaren har betalat dem kontant. (Utdrag ur SJVFS 2016:2, 18 §) 

 

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling