Nötköttsproduktion på naturbetesmark

Har du betesdjur eller tillgång till naturbetesmark? Eller är du blivande nötköttsproducent? Vill du veta mer om möjligheter i naturbetesproduktionen som ger en bättre lönsamhet? Välkommen att delta i projekt Nötköttsproduktion på naturbetesmark!
Kor och människor på betesmark

Genom exempel på olika nötköttsproduktion där djuren betar naturbetesmarker visar vi lösningar för en hållbar nötköttsproduktion. Deltagarna kommer erbjudas både företagscirklar och fördjupningskurser.

I ett gemensamt arbetssätt med flera kompetenser erbjuds deltagarna rådgivning med en gårdsanpassad bidragskalkyl med fokus på naturbetesmark. Naturbetesmarken är en resurs för dig som nötköttsproducent och betesdjuren är en resurs för naturbetesmarker.

Informationsblad om nötköttsproduktion med fokus på naturbete och biologisk mångfald 

Vad händer i projektet?

Här kan du att följa vad som händer i projektet, till exempel besök på gårdar och kurser.

Delta i vår företagscirkel med fokus på möjligheterna med nötköttsproduktion på naturbete. Den hålls vid två tillfällen:
30 januari, 18.30-21.00, Jörlanda
1 februari, 18.30-21.00, Ånimskog

​Dags att vända trenden

Naturbetesmarker har en hög biologisk mångfald. Idag återstår bara tio procent av arealen som fanns för hundra år sedan. Vi förlorar betesmarksareal i länet genom igenväxning. Färre betesmarker minskar den biologiska mångfalden i landskapet. Många av de artrika betesmarkerna har en historia som slåtterängar.

Därför finns det många arter i naturbetesmarker som behöver en anpassad skötsel. Då hinner de blomma och sprida frön. Samtidigt som jordbruksmark läggs ner finns det en ökad efterfrågan hos konsumenter på svenskt nötkött med god produktkvalitet. En åtgärd som kan vända den trenden är att visa på värdet av en fortsatt betesdrift med nötkreatur på naturbetesmark.

Nötköttsproduktion på naturbetesmark – hur då?

En långsiktigt hållbar produktion är resurseffektiv. Det är inte alltid det samma som att pressa upp avkastningen till varje pris. Snarare handlar det om att utnyttja de resurser som finns tillhands på bästa sätt. Naturgivna förutsättningar så väl som til exempel byggnader och din egen tid. Naturbetesmarken är en resurs med stor potential. Vi tar exempelvis upp:

  • Betesstrategier som ger rätt djur på rätt plats.
  • Rationella skötselsystem med en rimlig arbetsåtgång.
  • Rationella stängsel och lösningar för transport av djur
  • Anpassad skötsel för ökad biologisk mångfald
  • Möjlighet att granska produktionsinriktning med hjälp av gårdsanpassade bidragskalkyler som väger in dina naturbetesmarker.

Finansiärer

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Sveriges Landsbygdsprogram och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Det innebär 3,25 miljoner kronor satsas för att stimulera nötköttproduktion på naturbetesmark i Västra Götaland. Syftet är att öka företagens konkurrenskraft och samtidigt bidra till miljömålet Ett rikt odlingslandskap och bevarande av biologisk mångfald.