Offentliga livsmedelsupphandlingar

Länsstyrelsen i Västra Götalands län stöttar länets kommuner och mindre producenter i arbetet med livsmedelsupphandlingar. Vi vill se en ökning av lokalproducerad mat i länets offentliga kök.
En köksklädd person serverar mat till ett barn

Sedan december 2014 driver vi ett projekt tillsammans med Västra Götalandsregionen. Målet med projektet är att öka produktionen av lokal mat i våra offentliga kök. Inom projektet har vi möjlighet att erbjuda kostnadsfri hjälp och rådgivning till både producenter och kommuner. Du är välkommen att kontakta oss för mer information.

Vill du läsa mer om vad projektet har arbetat med hittills kan du läsa mer i slutrapporten för perioden 2014-2016.

Lagen om offentlig upphandling 

Offentliga upphandlingar är en ständigt pågående process från planering, genomförande och utvärdering. En livsmedelsupphandling innebär oftast ett avtal som gäller i 2+2 år. Arbetet styrs av Lagen om offentlig Upphandling (LOU) och regelverket är gemensamt inom EU. På upphandlingsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om processen.

Viktigt att ställa rätt krav 

Syftet med upphandlingsreglerna är att myndigheter ska använda offentliga medel på bästa sätt och att leverantörerna ska få en möjlighet att tävla på lika villkor. Detta innebär till exempel att det inte är tillåtet att ställa krav på ett visst ursprung, men det är tillåtet att ställa krav på en kvalité. Exempel på hur du kan ställa krav finns också på upphandlingsmyndighetens webbplats, gå in på den gröna fliken som heter "Kriterie-wizard".

Andel svenskt och ekologiskt

Det finns inte någon bestämd definition av vad som är lokalproducerat, därmed är det svårt att mäta andelen lokalproducerat som serveras i länets offentliga kök. Däremot går det att mäta andelen svenskt och ekologiskt. Några gånger om året skickar vi ut en efterfrågan om andelen svenskt och ekologiskt till samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. Svarsfrekvensen kan variera men inrapporteringen visar på väldigt höga och imponerande siffror

Statistik över andel svenskt kött

Kostnadsfri skollunch 

Sverige och Finland är de enda länderna i världen som erbjuder alla elever i grundskolan kostnadsfri skollunch oberoende av föräldrarnas inkomst. Sedan 2011 är det inskrivet i skollagen att maten som serveras i grundskolan ska vara både avgiftsfri och näringsriktig.

Läs mer om offentliga måltider på Livsmedelsverkets webbplats.

Besök även Skolmatsakademins webbplats, ett kunskapsnätverk inom Västra Götaland.

Dagar med upphandling i fokus

Tillsammans med Naturbruksförvaltningen har vi ordnat två temadagar för dem som arbetar med livsmedelsupphandlingar i länet.

Experthjälp

Vi bjöd in olika experter så att deltagarna kunde ställa frågor och diskutera relevanta krav som kan användas i framtida livsmedelsupp-handlingar. På temadagen i våras berättade länsveterinär Ulf Lövdahl om riskerna med antibiotika och resistenta bakterier. Två lärare från Naturbruksskolan Sötåsen gick igenom skillnader mellan svensk och utländsk djurhållning. Efter förmiddagens teoripass gjorde vi gårds-besök hos en smågrisproducent, en äggproducent med både KRAV-produktion och inredda burar, samt en slaktsvinsproducent.

Hela kedjan samarbetar

I oktober var vi på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda, en skola som drivs helt ekologiskt. Deltagarna fick då träffa Monica Sihlén från Upp-handlingsmyndigheten och Maria Donis från Svensk fågel. Monica berättade om det ständigt pågående arbetet med urvalskriterier som bland annat motsvarar svenskt djur-skydd. Dessa är framtagna i samråd med hela kedjan inom livsmedelsbranschen. Vi pratade också om vad som är unikt för svensk fågel och det blev många intressanta diskussioner. Både Maria och Monica såväl som deltagarna fick med sig många bra inspel till sitt fortsatta arbete.

Återtag

Personal från Sötåsen berättade om hur de gör för att servera egen-producerade ekologiska grönsaker och en del av det egna köttet i sin skolmatsal. När skolköket tillagar griskött från den egna produktionen serverar de tre olika styckdetaljer för att visa eleverna på skillnader i smak och konsistens. Det pågår också ett pilotprojekt där potatis som skolan odlat har levererats till Skövde sjukhus. Dagen avslutades med ett uppskattat besök ute hos gårdens mjölkkor, grisar och får. 

Återkoppling från deltagarna

Deltagarna tyckte att dagen tydlig-gjorde skillnaden mellan svensk och utländsk djurproduktion. De fick även med sig ny kunskap som kan användas vid senare upphandlingar. Flera återkopplade att det var nyttigt att se livsmedelsproduktion. Vi planerar att ha en dag på våren och en dag på hösten i fortsättningen för att stötta de som arbetar med livsmedelsupphandlingar i länet.

 

  

​Ta del av det senaste inom mat och måltid i vårt län. Matlänet är ett nyhetsbrev med fokus på sex områden: primärproduktion, förädlad mat, handel, offentlig mat, matturism och restaurang.

EU-logga