Vad är ett rikt odlingslandskap?

I odlingslandskapet finns vårt lands artrikaste miljöer. Blomstrande slåtterängar, vackra enebackar och öppna strandängar. De är skapade genom långvarig hävd av våra förfäder och deras betesdjur.

Det höga antalet arter finns där genom att den näringsfattiga marken hålls öppen med återkommande bete och slåtter. Förutom de många blommande växterna finns också en stor mångfald av till exempel insekter, fåglar, svampar och lavar. De är också beroende av att markerna hålls öppna.

Tusenårigt arv

Landskapet är ett resultat av människans brukande av markerna under flera tusen år. Det har förändrats när samhället förändrats, med den tekniska utveckling och befolkningsstorlek. I odlingslandskapet kan vi idag se spåren efter tidigare generationers odlarmöda. Här finns de första bofasta jordbrukarnas gravar som stensättningar, tusentals år gamla. Senare spår av markanvändningen är exempelvis odlingsrösen, stenmurar och diken.

Träd med historia

Odlingslandskapet är också de gamla trädens landskap. Här finns grova hagmarksträd med stora, breda kronor som visar att de vuxit i en öppen solbelyst miljö, ibland i flera hundra år. Tillsammans med torpens kvarstående fruktträd och de hamlade lövträden utgör dessa träd ett levande kulturarv värt stor omsorg.

Odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer har en historia att berätta. När vi känner till den ökar intresset, hänsynen i brukandet och viljan att sköta landskapet för nästa generation.

Landskap i förändring

Förändrade brukningsmetoder och strukturrationaliseringen har gett ett allt mer storskaligt landskap under 1900-talet. Åker och skog har ökat och många natur- och kulturmiljöer har gått förlorade. De som är kvar har blivit allt mer glest utspridda. Det har skapat stora problem för många arter som är beroende av ett mer varierat åkerlandskap. Ett exempel är pollinatörer som vildbin och humlor som minskat bland annat för att det är allt längre till blomrika kantzoner och bryn i slättlandskapet. Det har också inneburit att jordbruksmark övergetts. Igenväxning av odlingslandskapet är ett problem som engagerar många.

Vad har gjorts i projektet?

Strandängsbruk i förändrat klimat 29 och 30 nov samt 7 dec

Återskapa din betesmark - restaureringskurs 3, 5 och 10 oktober

Traditionell trädskötsel och hamling av träd 11-12 september

Lieslåtterkurs 26 och 28 juni samt 3 juli

Slåtterängskväll 19, 20, 21 och 27 juni

Kul Tur i landskapet 13 och 16 juni

Mulens marker, nu och då! 28 mars 2017

Hitta källorna till din gård, din bygd eller ditt företag. 24/11 2016

Lieslåtterkurs – praktisk kurs, 30 juni 2016

Slåtterängskväll – hela årets skötsel, 21 juni 2016

Kul tur i landskapet, 2 juni 2016

Välkommen ut i betesmarken! 24 maj 2016

Projektets mål

Vårt mål är att de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i landskapet idag ska tas om hand med bra skötselåtgärder. Vi vill

  • öka den biologiska mångfalden och stärka kulturvärden i odlingslandskapet
  • utveckla en fungerande grön infrastruktur i landskapet
  • bevara och synliggöra kulturbärande landskapselement i odlingslandskapet
  • öka kunskapen om natur- och kulturvärden i odlingslandskapet.

Du som deltar i verksamheten ska få ny kunskap och inspiration att genomföra åtgärder som förbättrar natur- och kulturmiljövärden på den mark du sköter.

Finansiering via landsbygdsprogrammet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län driver projekt Ett rikt odlingslandskap med finansiering från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Programmet finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Insatserna syftar till att stötta länets regionala miljöarbete för att uppnå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Här ingår även åtgärder som strävar mot att uppnå miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.  

 Content Editor

Marina Bengtsson
010-224 56 07

Ingvar Claesson
010-224 52 50

Ann-Charlott Hajdu-Rafis
010-224 56 06

Christer Ivarsson
010-224 53 41

Lars Johansson
010-224 53 61

Karin Persson
010-224 56 01

Erik Linnarsson
010-22 45 261

Kaisa Carlgren
010-22 45 654

landsbygd.vastragotaland
@lansstyrelsen.se