Förnybar energi

Fossil energi är en begränsad resurs. Dessutom bidrar förbränningen av kol, olja och naturgas till utsläpp av klimatpåverkande gaser. Länsstyrelsen i Västra Götalands län jobbar aktivt med att minska användning av fossil energi i regionen.
Biogasanläggning

Basis för arbetet är Regeringens och den Europeiska kommissionens energipolitik.

Alternativet till fossil energi finns som vattenkraft och ute på landsbygden i form av förnybar energi. Stora ytor ger plats för vind- och solenergi. Vid sidan om traditionell livsmedelsproduktion finns utrymme för bioenergi.

Energi för eget bruk inom lantbruks- och trädgårdsverksamhet

Energikostnader växer och tar en allt större andel av lantbruksföretagets totalkostnader. Att se över sin energiförbrukning är på de flesta gårdar en lönsam åtgärd. Börja med att leta efter möjligheter att spara energi.

 • Sparsam traktorkörning 
 • Energisnål belysning
 • Frekvensstyrda elmotorer
 • Anpassat uppvärmning av verksamhetslokaler

Fortsätt med att se över möjligheter för användning av förnybara energikällor.

 • RME, DME, biogas i stället för diesel
 • Förläggning av elförbrukning till tider med låg nätbelastning
 • Egen elproduktion
 • Biobränsle för värmeproduktion  

Länsstyrelsen stödjer rådgivningen i energifrågor via landsbygdsprogrammet. Du är välkommen att ta kontakt med Länsstyrelsen eller din rådgivare. Du hittar kontaktuppgifter till höger på sidan.

Läs mer om investering i förnybar energi (investeringsstöd i landsbygdsprogrammet)

Energi som affärsverksamhet för landsbygdsföretagare

En säker och hållbar energiförsörjning berör alla delar av samhället. Landsbygden har en central roll i omställningen till förnybara energiformer. Samhällets omställning till förnybara energikällor kan generera många affärsmöjligheter på landet.

 • Ettåriga energigrödor
 • Fleråriga energigrödor
 • Biovärmesystem
 • Biogas
 • Solvärme, solceller
 • Vindkraft