Kontroll av livsmedelsanläggning i primärproduktionen

Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen. Syftet med kontrollen är att den mat vi äter ska vara säker och att vi inte ska bli sjuka av den.

​Primärproduktionen utgör det första ledet i livsmedelskedjan. Hela livsmedelskedjan "från jord till bord" ska kontrolleras enligt reglerna i EU:s lagstiftning (EG nr 852/2004) (882/2004).   

Vad innebär kontrollen?

Den offentliga kontrollen gäller livsmedelsföretag i primärproduktionen. Producenter som enbart säljer små mängder primärprodukter behöver inte registrera sin verksamhet men kan ändå omfattas av kontroll enligt livsmedelslagen, exempelvis om det finns misstanke om brister eller att produkterna inte är säkra.

Kontrollen av primärproduktion är kostnadsfri. Om det krävs extra kontroller på grund av brister eller befogade anmärkningar kommer länsstyrelsen däremot att ta betalt.

Kontrollerna kommer att samordnas så mycket som möjligt så att det inte blir fler kontrollbesök än nödvändigt hos företaget. Till exempel för lantbrukare som söker jordbruksstöd kan kontrollen av tvärvillkoren samordnas med kontroll av livsmedel, foder och djurskydd. Ambitionen är: en gård – ett besök.

Hur ofta kommer jag få kontrollbesök? 

Kontrollerna är riskbaserade. Det innebär att kontrollen kommer att prioriteras där den gör störst nytta. Företag som har en väl fungerande egenkontroll och som följer branschens riktlinjer, certifierade system eller frivilliga djuromsorgsprogram kan få färre kontrollbesök.

En procent av de registrerade verksamheterna inom primärproduktionen kommer tas ut för kontroll varje år. Så du kommer inte få kontrollbesök varje år. 

Hur går en kontroll till? 

Ofta ringer vi dagen innan vi kommer, men vi kan också komma helt utan föranmälan. Efter kontrollen får du ett kontrollresultat med uppgifter om kontrollen och Länsstyrelsens iakttagelser och bedömningar.   

Kontrollen av primärproduktionen gäller följande områden:

  • Egenkontroll och rutiner, till exempel arbetsrutiner och rutiner för hygien och rengöring
  • Dokumentation över foder och livsmedel som införskaffats eller avyttrats
  • Stalljournal och läkemedelsjournal
  • Lagring och journalföring av bekämpningsmedel inklusive skadedjursbekämpning
  • Avfallshantering och hantering av andra farliga ämnen
  • Lagring och transport av primärprodukter   

Vid kontrollen följer vi Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets vägledningar.

Vad kostar ett kontrollbesök? 

En vanlig kontroll kostar inget. Men när vi följer upp brister från en tidigare kontroll, eller om vi hittar brister vid en kontroll som beror på en anmälan, får du betala för våra kostnader för kontrollen. Vid dessa besök tar vi 800 kronor i timmen.