Höga dioxinhalter i sik från Vänern – det här gör Länsstyrelsen

Dioxinhalter som ligger fyra gånger högre än gränsvärdet har uppmätts i sik fångad i Vänern. Det är Livsmedelsverket som genomfört provtagningarna och informationen nådde Länsstyrelsen den 2 november. Konsekvensen av de höga dioxinvärdena är att sik fångad i Vänern inte får säljas. Länsstyrelsen har informerat yrkesfiskarna i länet om detta.

Det är Länsstyrelsen som har ansvar för att kontrollera att primärproducenten, det vill säga fiskaren, inte saluför sik fångad i Vänern. Det är kommunerna som kontrollerar att inte någon form av förädlad Vänersik säljs.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer nu i samverkan med Livsmedelsverket, Länsstyrelsen Värmland och kommunerna i länet att fortsätta arbeta med frågan.  

Att miljögifter som dioxin sprids i miljön är allvarligt. Det är tyvärr inget nytt problem. Dioxinet kommer främst från tidigare utsläpp, eftersom ny teknik gör att utsläppen minskar, men de är inte helt borta från pågående verksamhet heller. Länsstyrelsen har i uppdrag att inventera var det finns förorenade områden som kan släppa ut bland annat dioxin. Dessa områden ska sedan undersökas och vid behov åtgärdas så att utsläppen försvinner eller minskar.   

Läs mer om miljögifter i fisk