Mark- och fastighetsfrågor

​Du som har mark eller fastigheter på landsbygden omfattas av ett antal regler.

Dödsbon och flerägda fastigheter

Företräder du ett dödsbo eller är dödsbodelägare? En fastighet taxerad som lantbruksenhet får inte ägas av dödsbo mer än fyra år efter det år dödsfallet inträffade. Därefter måste fastigheten arvskiftas eller säljas. Länsstyrelsen har till uppgift att se till att det följs.

Äger du en jordbruksfastighet tillsammans med två eller flera andra delägare? Då måste ni ha utsett en ställföreträdare. Ställföreträdaren svarar för den löpande förvaltningen av fastigheter företräder ägarna utåt.

Arrendesyn

När ett jordbruksarrende lämnas ska det göras en avräkning mellan markägare och arrendatorn. Avräkningen grundas på syn vid arrendeperiodens början och slut.

Länsstyrelsen utser arrendesynemän som genomför syn mot ersättning.

Jordförvärvslagen

Om juridisk person (bolag) har köpt, fått eller på annat sätt förvärvat en jord- eller skogsbruksfastighet från en privatperson måste bolaget ansöka om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen.

Privatpersoner måste söka förvärvstillstånd vid förvärv av fastigheter inom glesbygds- och omarronderingsområden.

Jordbruksmark ur produktion

Om du planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla detta till länsstyrelsen i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag man vill plantera.

Länsstyrelsen utreder om åtgärden kan skada natur- och kulturmiljön i området och i så fall om det finns möjlighet till fortsatt skötsel eller om åtgärden bara får ske under vissa villkor.

Rationaliseringsintyg

Du som äger en lantbruksfastighet och förvärvar skog kan vid beskattning få skogsavdrag enligt förmånligare regler än vid vanliga förvärv. En förutsättning är att Skatteverket betraktar förvärvet som ett så kallat rationaliseringsförvärv.

Läs mer om rationaliseringsintyg.