Biotopskydd – dispens för att underlätta för jordbruket

Stenmurar, odlingsrösen, alléer, pilevallar och åkerholmar samt olika typer av småvatten i jordbruksmark  är skyddade av det så kallade generella biotopskyddet vilket innebär att de inte får skadas eller tas bort. Du kan ansöka om dispens från detta för att underlätta för jordbruket.
Ek, ladugård och frostig åker.

För de generellt skyddade biotoperna i jordbruksmark får Länsstyrelsen i enskilda fall medge undantag från förbudet, men bara om det finns särskilda skäl.

I Miljöbalken (7 kapitlet 11b §) står det att man kan få dispens om:

  1. åtgärden behövs för att utveckla eller behålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, och 
  2. biotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses.  

Dispensen gäller ej byggnationer som påverkar biotopskydd, utan dessa hanteras som en övrig dispens.

Verktyg till hjälp

Jordbruksverket och Hushållningssällskapet har tagit fram ett beräkningsverktyg som hjälper till vid bedömningen av om en ansökan uppfyller kraven. I verktyget matar man in uppgifter om gårdens åkermarksblock.

Därefter kommer fyra inledande gallringssteg där man bedömer arronderingen på församlings- och lokalnivå. Dessa steg visar om det är befogat att fortsätta beräkningarna. Är det befogat matar man in data om biotopen, vändtegar, maskinstorlek, driftsinriktning, gröda före och efter åtgärden samt eventuellt ändrat transportavstånd.

Beräkningsverktyget för biotopskydd - manual och kartor

Resultat

Resultatet från beräkningsverktyget ger stöd i bedömningen av möjligheten till dispens men är inget facit. Länsstyrelsen avgör om dispens ska beviljas efter bedömning av det enskilda fallet.

Ansökan om dispens och mer information

Naturvårdsverkets vägledning 7 kapitlet §11 b