Handbok för strategisk kommunal vattenplanering - workshop

Välkommen till en workshop för att diskutera innehåll till en
kommande handbok för strategisk kommunal vattenplanering.

Plats: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Södra Hamngatan 3, Göteborg.

Tid: Måndag den 21:e maj kl. 9.30 – 16.00 (registrering från 9.30).

Projektet LIFE IP Rich Waters, genom Länsstyrelsen i Stockholm, bjuder in dig till en workshop om en handbok för kommunal vattenplanering. Handboken ska hjälpa kommunerna i en mer strategisk inriktning inom vattenarbetet och utgår från goda exempel från olika kommuner. För att handboken ska bli ett konkret och användbar verktyg, önskar vi era synpunkter på upplägg och innehåll!

Under workshopen diskuterar vi:

  • Vad behöver en handbok innehålla för att den ska vara ett stöd och ett användbart verktyg?
  • Vem ska använda den?
  • Hur blir den så användbar som möjligt för tänkta målgrupper?

Med strategisk vattenplanering avses en inriktning för hur kommunen behöver arbeta med sina vatten. Kommunen har ansvar för olika vattenfrågor, både som tillsynsmyndighet, samhällsplanerare, VA-huvudman samt som markägare och verksamhetsutövare. Detta ställer förstås särskilt krav på kommunerna men ger också möjligheter att samordna och effektivisera vattenarbetet i en kommun.

Planeringen bör vara framtidsinriktad men ändå adressera de utmaningar som kommunen står inför på kort sikt. Arbetet bör bland annat fastställa hur vattenplaneringen ska bedrivas inom kommunen, fastställa ansvarsförhållanden samt var och när vattenfrågorna kommer in i kommunens olika uppdrag och processer.

Målgrupp

Kommuner, länsstyrelser, miljökonsulter, övriga aktörer som vill bidra till att ta fram en konkret och användbar handbok för kommunal vattenplanering. Vi vänder oss främst till er som är verksamma inom Västerhavets vattendistrikt. I mån av plats välkomnar vi deltagare från andra delar av landet.

Preliminärt program

  • 09.30 – 10.00 Registrering och kaffe.
  • 10.00 – 11.00 Välkomna! Introduktion till dagen. Rich Waters-projektet och bakgrund till handbok.
  • 10.45 Exempel på strategisk vattenplanering.
  • 11:50 Vi bjuder på enklare lunch i Länsstyrelsens lokaler.
  • 12.50 Workshop (inklusive fika)
  • 16.00 Dagen avslutas.

Anmälan

Anmäl dig senast 14:e maj via länken längst ner på sidan. Ingen kostnad. Vi bjuder på fika och enklare lunch.

Om handboken

Handboken ska hjälpa kommunerna i en mer strategisk inriktning inom vattenarbetet. Handboken utgår från goda exempel från olika kommuner och ska bli ett konkret verktyg. Därför är det viktigt att vi får era synpunkter på upplägg och innehåll!

Handboken tas fram inom projektet LIFE IP Rich Waters, genom Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med kommuner och övriga länsstyrelser i Norra Östersjöns vattendistrikt. Läs mer om projektet

Mer om strategisk vattenplanering och workshopen

Syfte med workshop

Inom Rich Waters-projektet finns ett delprojekt som handlar om stöd i kommunal vattenplanering. Ett första seminarium arrangerades den 7 december, 2017 där ett 80-tal representanter från kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt diskuterade behov av stöd i sitt vattenarbete. Bland annat lyftes vikten av strategisk vattenplanering och behov av olika verktyg som kan underlätta kommunernas vattenplanering. Rich Waters-projektet genom länsstyrelsen i Stockholm arrangerar därför workshops med syfte att ta fram en handbok för strategisk kommunal vattenplanering som ska utgöra ett stöd i kommunernas vattenplanering med att planera och prioritera vattenarbetet.

Detta tillfälle, 21 maj i Göteborg, arrangeras i samarbete med Vattenmyndigheten i Västerhavet, på efterfrågan från kommuner och länsstyrelser om mer praktiskt stöd i arbetet med olika kommunala vattenfrågor. Vi ska därför fokusera på erfarenhetsutbyte och arbeta igenom frågeställningar till den kommande handboken. Även om handboken tas fram i Norra Östersjöns vattendistrikt genom Rich Waters-projektet kommer den självklart att vara tillgänglig för alla landets kommuner.

Mål med workshop

Genom diskussioner kommer vi fram till olika frågeställningar som behöver adresseras i handboken. Vi diskuterar lämpligt innehåll och disposition och avgränsningar.

Efter workshopen

Länsstyrelsen i Stockholm sammanfattar resultatet från workshopen i förslag till handbok. Eftersom handboken inte är en vägledning utan ett verktyg och stöd för kommuner att skapa sin egen modell för sitt vattenarbete, sänds förslag till handbok ut för synpunkter under hösten till olika aktörer inklusive samtliga som bidragit i arbetet. Målsättningen är att sammanställa materialet så att handboken kan publiceras och presenteras i slutet av året.