Råd och anvisningar - fiberledning

  • Körskador i terräng ska förhindras. Detta gäller i synnerhet våtmarker och stränder. Om körskador uppstår, ska ni laga dessa.
  • Eventuellt länsvatten får inte spolas direkt ut i vattendrag utan ska samlas upp i ett slutet system eller tömmas över en grönyta.
  • Passage av eventuella stenmurar i jordbruksmark ska ske genom tryckning eller borrning. Schaktning och grävning får inte ske så nära stenmurar att dessa riskerar att få sättningsskador. Är detta inte möjligt ska ni söka dispens hos Länsstyrelsen.
  • Vid arbetet ska stor försiktighet iakttas så att inte odlingsrösen, öppna diken, små våtmarker och andra skyddade biotoper i odlingslandskapet skadas eller förstörs.
  • Vid eventuell passage av träd i alléer, stora lövträd med en diameter >70 cm, eller träd präglade av jordbrukshävd får ledningarna inte grävas ner eller körning med tunga maskiner ske innanför femton gånger stammens diameter. Stor försiktighet ska iakttas vid arbetet så att trädens bark och grenar inte skadas av maskiner och redskap.
  • Fiberförläggning i betesmarker som ingår i Ängs- och Betesmarksinventeringen ska i första hand göras genom plöjning alternativt genom handstyrd kedjegrävare. Blir det aktuellt med schaktning ska grässvålen grävas av i större stycken för att sedan läggas tillbaka med grässidan uppåt då schaktet läggs igen. Kabelskåp/nodhus ska inte placeras i betesmarker.  

För information om skyddade områden, läs under rubriken Anvisningar för specifika skydd och prövningar.