Fiberledning - samråd, tillstånd, dispens eller anmälan

Om förläggning av fiberkabel sker genom plöjning eller kedjegrävning bedömer Länsstyrelsen att det inte krävs samråd under förutsättning att följande råd och anvisningar följs.

Läs våra råd och anvisningar.

Om åtgärden inte väsentligen förändrar naturmiljön krävs därmed inget samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Ibland behövs andra prövningar exempelvis biotopskyddsdispens, tillstånd enligt kulturmiljölagstiftningen eller en anmälan om vattenverksamhet.

Om fornlämningar berörs se information om kulturmiljölagstiftningen

Hur ska jag planera ledningsdragningen?

 • Vi rekommenderar starkt att ni använder vår karttjänst WebbGIS för att ta fram kartor. Där kan ni få fram aktuella skikt för natur-, kultur- och vattenvärden.
 • Kontrollera vilka natur-, kultur- och vattenvärden som berörs av åtgärderna.
 • Planera ledningsdragningen genom att i möjligaste mån undvika natur-, kultur-, och vattenvärden.
 • Vi rekommenderar att ni tar hjälp av konsult med kunskap om natur-, kultur- och vattenvärden.  

När ska jag samråda eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen?

Om någon del av ledningssträckan berör ett skyddat område eller om sprängning behöver utföras ska ni samråda/söka tillstånd hos Länsstyrelsen men vi ser gärna att ni enbart skickar in en anmälan/ansökan för berörd del. Det är viktigt att underlaget ni skickar in till Länsstyrelsen är komplett och av tillräckligt bra kvalité.  

Vad ska jag skicka in för handlingar till Länsstyrelsen?

Bifoga tydliga kartor som innehåller:

 • Sträckningen där ni planerar förlägga ledningen. 
 • De natur-, kultur- och vattenvärden som finns i sträckningens närhet och är aktuella för den typ av samråd eller anmälan ni gör.
 • Markeringar där ni passerar eventuella vattenområden om ni gör en anmälan om vattenverksamhet eller söker samråd för naturmiljön.   
 • Berör sträckningen ett mycket stort område kan det vara bra med en översiktskarta samt detaljerade kartor över delsträckningar. Om ni redan ritat ledningssträckningen i ett annat program kan ni importera shape filer till WebbGIS. Koordinatsystemet måste vara SWEREF99 TM.         
 • Ta fram sträckning samt kartskikt i WebbGIS
 • Bocka för dessa skikt i kartan
 • Så här ska det se ut
 • Lägg till en shape-fil
 • Om ni inte kan undvika påverkan på natur-, kultur- eller vattenvärden ska ni ange vad ni gör för att begränsa skadan. Om något biotopskyddsområde i jordbrukslandskapet berörs. Det vill säga stenmur i jordbruksmark, allé, odlingsröse i jordbruksmark, småvatten och våtmark i jordbruksmark, källa med omgivande våtmark i jordbruksmark, åkerholme och pilevall.
 • Varför eventuella passager av öppna diken, vattendrag, sjöar och hav inte kan undvikas och hur sådan passage ska gå till för att skadlig påverkan ska undvikas. (Läs även instruktionen under rubriken ”vattenområden” längre ner på sidan.)

Om ni bedömer att enbart en anmälan om vattenverksamhet krävs beskriv då varför eventuella passager av öppna diken, vattendrag, sjöar och hav inte kan undvikas och hur sådan passage ska gå till för att begränsa skadan. (Mer information om när en anmälan krävs finns under rubriken ”Anvisningar för specifika skydd och prövningar - vattenområden” )

E-tjänst för samråd för fiberkabel

Om ni behöver anmäla för samråd görs det via e-tjänst Samråd för fiberkabel.

Anvisningar för specifika skydd och prövningar

Naturreservat, naturvårdsområde, nationalpark, kulturreservat, beslutade biotopskyddsområden, naturminnen och djurskyddsområden

Det krävs i regel tillstånd eller dispens för de flesta typer av intrång i skyddade områden.

Natura 2000

Det krävs tillstånd för verksamheter/åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-område. OBS! Tillstånd krävs även om verksamheten/åtgärden sker utanför Natura 2000-området om det ändå kan påverka själva Natura 2000-området.

Strandskyddsområden

När det gäller ledningsförläggning kan det behövas dispens. Kontakta därför alltid prövningsmyndigheten när strandskydd berörs. Ansökan prövas vanligtvis av kommunen. Om området även omfattas av något annat områdesskydd prövas ansökan av Länsstyrelsen.

Vattenskyddsområden

Tillstånd krävs om ingreppet strider mot skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområden. Tillstånd söker ni hos Länsstyrelsen eller kommunen beroende på hur föreskrifterna är utformade.  

Förorenade områden

Om en förorening upptäcks som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön är ägaren av fastigheten eller brukaren skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten.

Generella biotopskydd

Ingrepp inom biotopskyddsområde får inte skada naturmiljön. Generella biotopskydd kräver kontroll på platsen. Följande biotoper är skyddade av det generella biotopskyddet:
 • Stenmur i jordbruksmark
 • Allé
 • Odlingsröse i jordbruksmark
 • Småvatten och våtmark i jordbruksmark
 • Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Åkerholme
 • Pilevall
Till småvatten räknas även öppna diken och högst två meter breda naturliga bäckfåror. Passage förbi stenmurar och småvatten ska i första hand ske genom tryckning eller borrning, i annat fall måste ni söka dispens hos naturavdelningen. Vid passage förbi alléträd får ledningen inte grävas ner eller körning med tunga maskiner ske innanför 15 gånger stammens diameter. Ju närmare trädet man gräver desto större risk för skada på trädets rötter.  

Vattenområden

Förläggning av ledning i ett vattenområde/ vattendrag ska i möjligaste mån undvikas. Är det inte möjligt ska förläggningen helst ske utan att vattnet berörs genom exempelvis styrd borrning. Sträckningen bör även så långt möjligt anpassas så att arbeten i vattenområden med höga naturvärden, till exempel ålgräsområden, lek- och uppväxtområde för laxfisk, områden med flodpärlmussla eller andra skyddsvärda arter, helt kan undvikas. Även markavvattningsföretag ska undvikas och där det inte är möjligt ska företagen kontaktas för samråd innan arbetena påbörjas.

I Länsstyrelsens karttjänst WebbGIS finns bland annat kartskikt över markavvattningsföretag och vissa kända flodpärlmusselförekomster till er hjälp. Båda skikten hittas under ”Infokartan-Vatten (Grupp). 

Om åtgärder inom vattenområde inte går att undvika kan det behöva anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen vill upplysa om att även ingrepp i vattenområde kopplat till anläggningsarbetet kan vara anmälningspliktig vattenverksamhet, exempelvis muddring/grävning för framförande av maskinredskap. Finns risk för skada på enskilda eller allmänna intressen kan tillstånd behöva sökas hos domstol.

Om ni kan säkerställa att någon skada inte uppstår på allmänna eller enskilda intressen behöver vattenverksamheten inte anmälas. Det är ni som ska visa att skador inte uppkommer.

Anser ni att en anmälan om vattenverksamhet ändå behövs så fyller ni i blanketten Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i Miljöbalken och skickar den separat till Länsstyrelsens vattenvårdsenhet. Länsstyrelsen anser att förläggning av optisk fiberledning i ett vattenområde normalt kan utföras utan risk för skada på vattenmiljön eller andra allmänna intressen om man följer de anvisningar som anförs nedan:

 • Arbeten i vattenområden med höga naturvärden undviks helt.
 • Arbeten i vatten ska inte utföras mellan 1 april-15 juli med hänsyn till bland annat fågellivet. Grumlande arbeten ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt.
 • Om flodkräftor finns i vattensystemet ska maskiner och övrigt som används i vattenmiljön desinficeras eller vara helt torra innan användning för att förhindra smitta av kräftpest.
 • Körskador och andra ingrepp på strand och botten ska minimeras. Om skador uppstår ska de återställas till ursprungligt djup och läge.
 • Finns markavvattningsföretag längs sträckningen ska det säkerställas att dessa inte på något sätt skadas.

Ni ska själva se till att inga enskilda intressen kommer till skada och måste även ha tillstånd från berörda markägare att utföra de aktuella åtgärderna.  

Naturvärdesinventeringar

Naturvärdesinventeringar visar att naturen är värdefull och ofta känslig. Det kan handla om lövskogar, betesmarker eller våtmarker. I första hand ska sådana områden undvikas, speciellt om området har så höga värden att det fått klass 1 eller 2.  

Skyddsvärda träd

Om ledningen passerar skyddsvärda träd får ledningen inte grävas ner eller körning med tunga maskiner ske innanför 15 gånger stammens diameter. Ju närmare trädet man gräver desto större risk för skada på trädets rötter. Träd som anses särskilt skyddsvärda är:  

 • jätteträd (träd grövre än en meter i diameter på smalaste stället under brösthöjd)
 • mycket gamla träd (ek, bok, tall, gran äldre än 200 år, övriga trädslag äldre än 140 år)
 • grova hålträd (träd grövre än 40 centimeter som har en väl utvecklad hålighet i stammen).

Både levande och döda träd ingår i definitionen. Skyddsvärda träd kräver kontroll på platsen.

 Anmälan om samråd

 Vanliga frågor (FAQ)