Kompensation för förlorade natur- och rekreationsvärden

Om dispens eller tillstånd ges för en åtgärd som skadar naturvärdena i ett skyddat område, kan Länsstyrelsen villkora om att den som fått tillståndet kompenserar skadan. Det kan till exempel ske genom att man restaurerar eller nyskapar liknande biotoper.

Kompensation får aldrig vara ett skäl för att få exploatera. Det måste alltid finnas särskilda skäl enligt lagstiftningen för att få dispens från bestämmelserna. Länsstyrelsen kan fatta beslut om att intrånget i naturmiljön ska kompenseras. Det är viktigt att frågan om kompensation lyfts i ett tidigt skede.  

Länsstyrelsen kan bestämma om kompensation vid:

  • Tillstånd i Natura 2000-område
  • Dispens i eller upphävande i naturreservat
  • Övriga tillstånd och dispenser

Att minska ett exploateringsområde eller att vidta skyddsåtgärder vid arbetet är inte kompensation. Detta måste verksamhetsutövaren göra enligt hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken.  

Det är verksamhetsutövaren som ska ta fram förslag till kompensation. Kommer frågan om kompensation in sent i processen kan det vara svårt att göra det bra. Kompensationsåtgärder ska vara långsiktliga. Det ska finnas förutsättningar för miljön eller arten att fortleva i området under en lång tid framöver.  

Kompensation kan ske genom att:

  1. förbättra biotoper (livsmiljöer)
  2. skapa nya biotoper
  3. ge naturmiljöer ett långsiktigt skydd  

Kompensationen bör genomföras nära skadan, men kan göras någon annanstans om det ger större miljönytta. Det förlorade värdet eller strukturen bör ersättas, men i enstaka fall kan området vinna på en annan typ av kompensation. Detta gäller i synnerhet för strukturer och värden som är svåra att ersätta. 

Kompensation vid artskyddsdispens

Länsstyrelsen kan besluta om kompensation vid dispens från artskyddsbestämmelserna. Kompensationen ska betraktas som en säkerhet eller buffert för att klara artens gynnsamma bevarandestatus och fortlevnad på lång sikt. En dispens får inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus.  

Läs mer om skyddade arter

Kompensation för biotopskyddade objekt

Småbiotoper i odlingslandskapet är viktiga kulturspår. De är också betydelsefulla miljöer för fåglar, grodor, kräldjur, lavar, mossor och en rad vattenlevande organismer. Borttagna stenmurar ska ersättas med nya, alternativt ska befintliga stenmurar i dåligt skick förbättras. Nya stenmurar ska byggas upp i liknande miljöer, där de får samma funktion som den gamla muren hade. Nya diken, odlingsrösen och småvatten är andra exempel på kompensationsåtgärder vid intrång i biotopskyddade objekt.  

Läs mer om biotopskydd

Kompensation för intrång i naturreservat

I vissa fall kan det bli nödvändigt att tillåta samhällsnyttiga projekt som gör intrång i skyddad natur. Intrånget ska kompenseras i skälig utsträckning.  

Kompensationen ska motsvara intrånget. Ett exempel på kompensation kan vara att utöka naturreservatet.  

Läs mer om skyddade miljöer

Övriga tillstånd och dispenser

Tillstånd till vattenverksamhet kan förenas med skyldighet att utföra kompensationsåtgärder för det intrång i allmänna intressen som verksamheten medför. Exempel på kompensationsåtgärder i vattenmiljöer är fiskevårdsåtgärder, att ta bort vattenanläggningar eller återställa naturliga bottnar och stränder. Plantering av lövträd längs vattendrag kan vara en bra åtgärd. I många fall kan frivilliga överenskommelser träffas om kompensationsåtgärder.   

Läs mer om vattenverksamhet

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp kompensationsåtgärderna. Uppföljningen ska visa om åtgärderna faller väl ut och kan ge värdefulla kunskaper inför kommande prövningar som gäller den aktuella arten eller miljön.

Kompensation i den kommunala planeringen

Flera kommuner jobbar med kompensation av natur- och rekreationsvärden i samband med olika exploateringar.