Vad ska ansökan innehålla

Tänk på att handläggningstiden blir väsentligt kortare om ansökan är komplett när den kommer in. Vill du påskynda handläggningen är det därför bra om du fyller i ansökningsblanketten utförligt. Foton från platsen kan många gånger underlätta och snabba på handläggningen ytterligare.

Ansökan ska innehålla:

 1. Namn, adress och kontaktuppgifter till sökanden samt på övriga personer som ska omfattas av tillståndet/dispensen.
 2. Fastighetsbeteckning, kommun och markägarens namn och adress.
 3. Tydlig redogörelse för den planerade åtgärden (t.ex. storlek, material, utformning, placering, utförande).
 4. Tidpunkt för åtgärden.
 5. Syftet med åtgärden.
 6. Beskrivning av platsen och vilka naturvärden som finns samt en redogörelse för hur naturvärdena berörs av åtgärden.
 7. Redogörelse för om andra skyddade områden/objekt påverkas, t.ex. naturreservat, landskapsbildsskydd, Natura 2000, biotopskydd etc.
 8. Beskrivning av planerade skyddsåtgärder för att minimera skada.
 9. Det/de särskilda skäl som åberopas (för strandskyddsdispens se 7 kap 18 c § miljöbalken).
 10. Karta över det område som berörs där befintliga och planerade anläggningar/åtgärder finns utmärkta, en så kallad situationsplan.
 11. Ritning med angivna mått på planerade byggnationer (ex bryggor, byggnader och andra anläggningar).
 12. Vid utökning av t.ex. en brygga eller annan anläggning är det en fördel om även handlingar, foton eller liknade skickas med som styrker att befintlig anläggning är lagligt uppförd.

För ansökan om tillstånd inom landskapsbildsskydd gällande byggnader behövs även:

 1. Måttsatta fasadskisser på alla fasader på befintlig byggnad före och efter ombyggnad alternativt på helt ny byggnad.
 2. Uppgifter om fasad- och takmaterial och färgsättning.
 3. Bilder på befintliga byggnader samt kringliggande byggnader underlättar handläggningen.

Om åtgärden även utgör vattenverksamhet ska ansökan/anmälan även innehålla:

 1. Redovisning av förfoganderätt/rådighet till mark och vatten i berört område.
 2. Ett intyg på att enskilt berörda godkänner planerad åtgärd (enskilt berörda är de som kan komma att påverkas av åtgärden såsom vattenrättsägare, grannar m.m.).

Beroende på vad du ska göra och på storleken av det du planerar kan det behövas fler uppgifter.