Tillstånd och dispens från naturskydd

Mål: ärendet tar 6 månader

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen

Det krävs tillstånd eller dispens från Länsstyrelsen för att göra något i ett skyddat område, om åtgärden är förbjuden enligt områdets föreskrifter. Även åtgärder som väsentligen kan påverka växt- och djurlivet eller allmänhetens tillträde inom strandskyddat område eller som riskerar att försämra naturmiljön inom ett biotopskyddat område kräver dispens.

Ansökan om tillstånd eller dispens ska skickas till Länsstyrelsen och vi strävar efter att fatta beslut så snart ett ärende är komplett. Ett ärende kan av olika skäl ta både längre och kortare tid.

Ärendegången hos Länsstyrelsen

  • Din ansökan ska beskriva vilka åtgärder du planerar, när du tänker genomföra dem och vilka skäl du har att få dispens eller tillstånd. Läs mer om vilka uppgifter som krävs.
  • Hos Länsstyrelsen får ärendet ett diarienummer och fördelas till en handläggare som kontrollerar om ärendet är komplett. Saknas det uppgifter begär handläggaren kompletteringar från dig.
  • För en del ärenden tas en prövningsavgift ut. Om detta behövs i ditt ärende skickar handläggaren ut ett inbetalningskort. Läs mer om avgift.
  • När avgiften är betald och registrerad och eventuella kompletteringar kommit in kan handläggaren börja handlägga ärendet. På grund av stora ärendemängder läggs ärenden ofta i kö.
  • Beroende på vad ansökan gäller och hur området ser ut gör vi eventuellt ett besök på platsen. Därefter diskuteras ärendet med representanter från flera av Länsstyrelsens olika kompetensområden.
  • I vissa fall där inte tillstånd eller dispens krävs behövs samråd. Läs mer om vilka åtgärder som kräver samråd. ·        
  • Handläggningstiden blir väsentligt kortare om ansökan är komplett när den kommer in. Vill du påskynda handläggningen är det därför bra om du fyller i ansökningsblanketten utförligt. Skicka gärna med bilder från platsen.  
  • Vissa åtgärder utgör även vattenverksamhet och behöver anmälas till Länsstyrelsens vattenvårdsenhet. Läs mer om vattenverksamhet.