Tillstånd, dispenser och samråd

Vissa verksamheter och åtgärder kräver tillstånd eller dispens från Länsstyrelsen eller kommunen. För vissa andra verksamheter behövs ett samråd med Länsstyrelsen.

Bestämmelser om tillstånd, dispens och samråd finns i miljöbalken.

När behövs tillstånd eller dispens?

Du behöver dispens om du vill göra något i ett naturreservat som är förbjudet enligt reservatets föreskrifter, och för att bygga samt påverka tillgänglighet eller växt- och djurlivet inom strandskyddat område. Områden där tillstånd eller dispens behövs:

 • Nationalpark
 • Naturreservat/naturvårdsområde
 • Natura 2000
 • Naturminne
 • Landskapsbildsskydd
 • Strandskydd
 • Fridlysta arter
 • Biotopskyddsområde – även generellt skyddade biotoper
 • Djur- och växtskyddsområde, till exempel säl- eller fågelskyddsområde

I vissa fall där inte tillstånd eller dispens krävs, behövs samråd.

Strandskydd - vanligen hos kommunen

Det är i första hand kommunen som prövar ansökningar om strandskyddsdispens. I områden som också har annat statligt naturskydd, exempelvis naturreservat, är det Länsstyrelsens ansvar.

Natura 2000

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Även projekt utanför ett sådant område kan omfattas av tillståndsplikt. Den som planerar att göra något som riskerar att påverka ett Natura 2000-område, direkt eller indirekt, ska kontakta Länsstyrelsen.  

Prövningen av ett Natura 2000-tillstånd består av två delar:

 • ett inledande samråd
 • själva ansökan med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Använd ansökningsblankett för tillstånd och dispenser i skyddade områden för samrådet vid en Natura 2000-prövning.

Fyll i blanketten så utförligt som möjligt, det kommer underlätta både Länsstyrelsens bedömning i samrådet och den kommande tillståndsprövningen. I samrådet behöver Länsstyrelsen tillräckligt mycket uppgifter för att kunna ge råd om vad MKB:n behöver innehålla. Efter samrådet ska sökanden ta fram MKB:n och sammanställa själva ansökan och skicka in till Länsstyrelsen för tillståndsprövning. 

Vattenverksamhet

Vissa åtgärder utgör även vattenverksamhet och behöver anmälas till Länsstyrelsens vattenavdelning. Vattenverksamhet är benämningen på åtgärder och verksamheter som till exempel förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort eller ökar mängden grundvatten samt fyllning och pålning i vattenområden. Ett vanligt exempel på verksamhet som kräver både strandskyddsdispens och anmälan om vattenverksamhet är bryggor. Läs mer om vattenverksamhet.

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.