Samråd för ingrepp i naturmiljön

Mål: ärendet tar 6 veckor

Vid arbeten i vattenområden kan det krävas en anmälan om vattenverksamhet. För arbeten inom planlagt område ska du vända dig till kommunen. Berörs vägområde, vänder du dig till Trafikverket.

Gäller ditt ärende fiberledningar klicka här

Samråd behövs för exempelvis:    

 • större schaktningar
 • master och torn
 • vägar (anläggning, ändring, större underhållsåtgärder)
 • husbehovstäkter
 • tippningar och upplag av schakt- och rivningsmassor (som inte är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet, de hanteras i stället av kommunen). Se Hantering av massor.  
 • anläggning och ändring av leder för vandring, ridning eller cykling
 • större tävlingar (orienteringsverksamhet, terrängcykling med mera) eller lägerverksamhet
 • framtagande av orienteringskartor
 • viltvatten och dammar, rensning av diken med mera. (Hanteras av Vattenvårdsenheten)
 • prospekteringsarbeten
 • vindkraftverk lägre än 50 meter  

Vad ska anmälan innehålla?

 • kommun, fastighetsbeteckning, markägare och kontaktuppgifter
 • syftet och andra uppgifter om den planerade åtgärden
 • karta, skiss eller ritning över hur området ser ut idag, och hur det planeras se ut när du är färdig med dina åtgärder 
 • gärna ett foto som visar det berörda området  

Gå till anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Din anmälan diarieförs hos Länsstyrelsen och fördelas till en handläggare. Handläggaren granskar ärendet för att se om det är komplett. Saknas några uppgifter begär handläggaren in kompletteringar.

Påverkar åtgärden fornlämningar eller vattenområden tar handläggaren kontakt med berörd enhet för att ta reda på om det krävs tillstånd enligt kulturmiljölagen eller anmälan om vattenverksamhet. Om så är fallet fördelas de tillstånden på ansvarig handläggare hos respektive enhet och meddelas i separata beslut från enheterna. Ibland kan det också krävas tillstånd och dispens från naturskydd

Samrådet avslutas med ett beslut innehållande råd och anvisningar. I vissa fall krävs föreläggande om skyddsåtgärder eller förbud mot åtgärden. Beslutet sänds till dig.

Du kan själv påverka handläggningstiden genom att skicka in en komplett ansökan. Tänk på att skicka in ansökan i god tid och beskriv tydligt vilken påverkan åtgärden har på naturmiljön. Bifoga också en karta som visar vart åtgärden sker och skicka gärna med foton över de områden med höga naturvärden som kan påverkas.

Läs mer om samråd för ingrepp i naturmiljön.

Gäller ärendet fiberkabel finns en specifik sida riktad till fiberföreningar.