Gräva ner elledning eller annan ledning

Följ våra anvisningar så behöver du inte göra en anmälan till Länsstyrelsen. Gäller det kraftigare konstruktioner, exempelvis vattenledningar gäller samma anvisningar men du behöver göra en anmälan för samråd.

Gäller ditt ärende fiberkabel klicka här.

Allt arbete sker på eget ansvar. Länsstyrelsen kan bedriva tillsyn oavsett om du gjort anmälan för samråd eller inte.

Vid framtagandet av kartor rekommenderar vi er att använda vår nya karttjänst webbGIS som innehåller ett urval av de olika kartskikt Länsstyrelsen producerat, bland annat information om skyddad natur och fornlämningar.  

Om du inte gör en anmälan om samråd ska du:

 • Söka tillstånd för åtgärder inom skyddad natur hos Länsstyrelsens naturavdelning
 • Söka tillstånd för åtgärder vid fornlämningar hos Länsstyrelsens kulturmiljöenhet
 • Anmäla om vattenverksamhet för åtgärder inom vattenområden till länsstyrelsens vattenavdelning

Gäller detaljplan för området ska du kontakta kommunen.

Anvisningar vid ledningsdragning

Fornlämningar

Du får inte flytta, ta bort, gräva ut, täcka över eller skada fornlämningar på något annat sätt (2 kap. kulturminneslagen). Länsstyrelsen får lämna tillstånd för sådana åtgärder endast när en fornlämning utgör ett så stort hinder att den olägenhet som uppstår inte är rimlig med hänsyn till fornlämningens betydelse. Tillstånd söker du hos Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

För att undvika skador på fornlämningen, kontakta kulturmiljöenheten om ingreppet sker närmare än 50 meter från fornlämningens yttre gräns då det till varje fornlämning hör ett skyddsområde i form av ett fornlämningsområde som äger samma skydd som fornlämningen men ej är utmärkt på kartan.

Natura 2000

Det krävs tillstånd för verksamheter/åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-område. OBS! Tillstånd krävs även om verksamheten/åtgärden sker utanför Natura 2000-området om det ändå kan påverka själva Natura 2000-området. Kontakta naturavdelningen för att söka tillstånd.  

Naturreservat, naturvårdsområde, nationalpark, kulturreservat, beslutade biotopskyddsområden, naturminnen och djurskyddsområden

Det krävs i regel tillstånd eller dispens för de flesta typer av intrång i skyddade områden. Kontakta naturavdelningen för att söka tillstånd.  

Strandskyddsområde

För byggande av transformatorstationer krävs dispens från strandskyddet. När det gäller kabelförläggning kan det behövas dispens. Kontakta därför alltid prövningsmyndigheten när strandskydd berörs. Ansökan prövas vanligtvis av kommunen. Om området även omfattas av något annat områdesskydd (enligt 7 kap MB, dock ej vattenskyddsområde) görs ansökan hos Länsstyrelsens naturavdelning.  

Vattenskyddsområden

Tillstånd krävs om ingreppet strider mot skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområden. Tillstånd söker du hos Länsstyrelsens naturavdelning eller kommunen beroende på hur föreskrifterna är utformade.  

Förorenade områden

Om en förorening upptäcks som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön är ägaren av fastigheten eller brukaren skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten (10 kap 11 § miljöbalken).  

Generella biotopskydd

Ingrepp inom biotopskyddsområde får inte skada naturmiljön. Generella biotopskydd kräver kontroll på platsen. Följande biotoper är skyddade av det generella biotopskyddet:

 • allé
 • källa med omgivande jordbruksmark
 • odlingsröse i jordbruksmark
 • pilevall
 • småvatten och våtmark i jordbruksmark
 • stenmur
 • åkerholme

Till småvatten räknas även öppna diken och högst två meter breda naturliga bäckfåror. Passage förbi stenmurar ska i första hand ske genom tryckning eller borrning, i annat fall måste du söka dispens hos naturavdelningen. Vid passage förbi alléträd får ledningarna inte grävas ner eller körning med tunga maskiner ske innanför 15 gånger stammens diameter.

Läs mer i förordningen om biotopskydd.

Kontakta naturavdelningen för att söka tillstånd. 

Vattenområden

Grävning eller förläggning av kabel i ett vattenområde är en vattenverksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig, om det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas (11 kap 12 § miljöbalken). Passage förbi vattendrag ska därför i första hand ske utan att vattendraget berörs genom exempelvis styrd borrning eller att ledningen förläggs i en befintlig trumma eller bro. Om inte åtgärder inom vattenområden går att undvika ska du göra en anmälan till Länsstyrelsens vattenavdelning.  

Naturvärdesinventeringar

Naturvärdesinventeringar visar att naturen är värdefull och ofta känslig. Det kan handla om lövskogar, betesmarker eller våtmarker. I första hand ska sådana områden undvikas.

Om området har så höga värden att den fått klass 1 eller 2 i den aktuella inventeringen och området inte går att undvika ska åtgärden anmälas för samråd.

Ingrepp i nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt ska anmälas till Länsstyrelsens naturavdelning för samråd.

Skyddsvärda träd

Om ledningen passerar särskilt skyddsvärda träd får ledningarna inte grävas ner eller körning med tunga maskiner ske innanför 15 gånger stammens diameter. Ju närmare trädet man gräver desto större risk för skada på trädets rötter.

Träd som anses särskilt skyddsvärda är:  

 • Jätteträd (träd grövre än en meter i diameter på smalaste stället under brösthöjd) 
 • Mycket gamla träd (ek, bok, tall, gran äldre än 200 år, övriga trädslag äldre än 140 år)
 • Grova hålträd (träd grövre än 40 centimeter som har en väl utvecklad hålighet i stammen)  

Både levande och döda träd ingår i definitionen. Särskilt skyddsvärda träd kräver kontroll på platsen.

Åtgärder i närheten av skyddsvärda träd ska anmälas till Länsstyrelsens naturavdelning för samråd

Generella anvisningar       

 • Ledningen ska så långt möjligt plöjas ned i marken. Schaktning och sprängning ska begränsas.  
 • Körskador i terräng ska förhindras. Detta gäller i synnerhet våtmarker, stränder och betesmarker. Om körskador uppstår, ska ni laga dessa.  
 • Spår och material från raserad luftledning ska tas omhand. Befintliga stolpar ska sågas av om de står i eller i närheten av en fast fornlämning.  
 • Eventuellt länsvatten får inte spolas direkt ut i vattendrag utan ska samlas upp i ett slutet system eller tömmas över en grönyta.  
 • Vid passage förbi naturbetesmarker ska det översta gräslagret (grässvålen) försiktigt tas bort för att sedan läggas tillbaka överst när schaktet återfylls.  
 • Eventuella stolphål i betesmarker eller områden som nyttjas av friluftslivet ska tryckas ihop eller fyllas igen med rena massor.  
 • Vid arbeten i kraftigt stenbunden betesmark ska marken återställas till så ursprungligt skick som möjligt.  

Även andra lagar styr

Förutom miljöbalken och kulturminneslagen gäller även ledningsrättslagen och fastighetsbildningslagen. Beträffande elledningar gäller ellagen. Om inte ledningsrätt finns gör en ansökan hos Lantmäteriet. Lantmäteriet ska höras om servitut och andra fastighetsrättsliga regler. 

För ledningar som kräver koncession ska detta sökas. Om det finns koncession för ledningen ska ledningsrättsinnehavaren höras. Gäller nätkoncession för område krävs det samråd vid ny eller flyttning av ledning i luft eller mark.

Gäller nätkoncession för linje krävs det omprövning av koncessionen hos Energimarknadsinspektionen för ny eller flyttning av ledning.