Biotopskydd - dispens

Om du ska bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön inom ett biotopskyddsområde, ska du söka dispens. Biotopskyddsområden är mindre mark- eller vattenområden som är skyddade enligt miljöbalken för att de utgör en viktig livsmiljö för många växter, djur och svampar. Det finns ett generellt biotopskydd och ett särskilt biotopskydd.

Läs mer om vilka biotoper som är generellt skyddade och vad ett särskilt utpekat biotopskydd är

Ansökan om dispens

​Länsstyrelsen får i enskilda fall medge dispens för åtgärder som kan skada naturmiljön inom ett biotopskyddsområde, om det finns särskilda skäl. Detta gäller de generellt skyddade biotoperna i odlingslandskapet och biotopskydd som Länsstyrelsen har beslutat om i det särskilda fallet.

Blankett för ansökan om dispens

Ansökan om dispens för rationalisering av jordbruksdriften

Dispens från det generella biotopskyddet enligt 7 kapitlet 11b § i miljöbalken säger att man kan få dispens om:

  1. åtgärden behövs för att utveckla eller behålla ett aktivt brukande av jordbruksmark
  2. biotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses.  

Dispensen gäller ej byggnationer som påverkar biotopskydd, utan dessa hanteras som en övrig dispens.

Läs mer om dispens för rationalisering av jordbruksdriften

Ansökan om dispens för övriga åtgärder

Övriga dispenser från det generella biotopskyddet handläggs av Naturvårdsenheten. Vid ansökan är det viktigt att noga beskriva skälen till att biotopskyddet behöver tas bort. Beskriv också om det finns alternativa åtgärder till borttagandet.

Prövningsavgift

En prövningsavgift på 2 300 kr måste betalas in för att dispensansökan ska kunna behandlas. Avgiftens tas ut oavsett om dispens ges eller inte. Länsstyrelsen skickar ut en begäran om betalning efter att ansökan kommit in.

Miljöersättning

Har du ersättning för dina biotopskyddade landskapselement via EU:s miljöersättningar? Tänk då på att du även måste anmäla dina planer till Länsstyrelse. Läs mer på sidan om jordbrukarstöd.