Strandskydd

Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner till stranden och inte bara den som äger mark. Strandskyddet skyddar även växter och djur. På följande sidor kan du läsa var strandskydd finns, vad du får göra och hur du ansöker om dispens.

 Webbutbildningar om Strandskydd

Strandskydd för allmänheten. Utbildningen riktar sig till allmänheten och förklarar strandskyddsreglerna på ett lättillgängligt sätt.

Introduktion till strandskyddslagstiftningen. En lite mer omfattande utbildning för tjänstemän. Kan användas som ett komplement till tryckta handledningar och ett bra redskap för kompetensutveckling.

Ramsvikslandet. Foto: Maria Ericsson

Här finns strandskydd  

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter. Det gäller till exempel längs stora delar av Bohuskusten och längs Vänern och Vättern. På några få platser (oftast i tätorter) är strandskyddet borttaget.  

Inte hindra eller avhålla andra  

Som privatperson får du inte vidta åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden. Du får inte utvidga din privata zon. Att bygga eller att göra anordningar som utökar tomtplatsen är inte tillåtet inom strandskyddsområde. Det gäller även om det är du som äger marken. Du får inte heller försämra för växter och djur. Det finns vissa åtgärder som du får göra utan dispens, till exempel renovera hus. Särskilda regler gäller för dem som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk och fiske. Läs mer om förbjudna och tillåtna åtgärder inom strandskydd. 

Dispens – ett måste för att bygga eller ändra  

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Du kan till exempel få dispens för att bygga en brygga eller ett förråd om du har godtagbara skäl. Åtgärden får inte försämra för friluftslivet eller för djur och växter. Dispens söker du hos kommunen eller hos Länsstyrelsen om området är skyddat som nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturvårdsområde, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, natura 2000 eller landskapsbildsskydd. Läs mer om dispens.  

Attefallshusen

Om du avser att uppföra ett s k Attefallshus inom strandskyddat område, krävs fortfarande strandskyddsdispens. Dispens söks hos kommunen eller Länsstyrelsen.

Läs mer på Riksdagens webbplats.

Bygglov och dispens är inte samma sak  

Även om du har fått bygglov innebär inte det att du har fått dispens från strandskyddsreglerna. Du måste söka dispens separat. När bygglov inte är ett krav kan du ändå behöva strandskyddsdispens. Det gäller till exempel vid uppförande av en friggebod eller ett så kallat Attefallshus. Grundregeln är att alla ändringar inom strandskyddat område kräver dispens.  

Vattenverksamhet

Åtgärder inom strandskyddade områden som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Kontakta gärna Länsstyrelsens vattenavdelning om du behöver hjälp med denna bedömning.

Bakgrund  

Syftet med strandskyddsbestämmelserna är att stärka allemansrätten vid vatten. Stranden ska vara tillgänglig för alla. Att den möjligheten finns är viktigt för friluftslivet och turismen. Allemansrätten och allas tillgång till stränderna är närmast unikt för Sverige.  

Lagen skyddar även växt- och djurlivet. För många växter och djur är strandområdena livsviktiga skafferier och barnkammare. Många hotade arter letar mat i strandområden. Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen som annars förstör vattendrag, sjöar och hav.  

 Aktuellt

Nu är besluten om nya strandskyddsgränser i länet klara!

 Attefallshus

Riksdagen har antagit reglerna om de nya så kallade Attefallshusen. Om du avser att uppföra ett sådant hus inom strandskyddat område, krävs fortfarande strandskyddsdispens. Dispens söks hos kommunen eller Länsstyrelsen.

Ordförklaring

Tomtplats, hemfridszon, fastighet och dispens m.m.

 

Hornborgasjön. Foto: Maria Ericsson. 
Blodnäva. Foto: Maria Ericsson.
Ramsvikslandet. Foto: Maria Ericsson.
Strandtrift. Foto: Maria Ericsson.