Överprövning av kommunal strandskyddsdispens

Mål: ärendet tar 5 månader

När kommunen tagit beslut om att ge dig dispens från strandskyddsbestämmelserna sänder de över beslutet till dig och Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska granska alla strandskyddsdispenser som kommunerna ger. Denna granskning ska Länsstyrelsen göra inom tre veckor från det att ärendet har kommit in till Länsstyrelsen. Om det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens eller att en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet, ska Länsstyrelsen ta upp ärendet för överprövning.

Länsstyrelsen lämnar alltid besked i form av ett beslut om ärendet ska tas upp till överprövning eller om det är godkänt och kan tas i anspråk. Innan du tar dispensen i anspråk måste du dock avvakta och se om den blivit överklagad av någon annan.

När ett ärende tas upp till överprövning öppnas ett nytt ärende med nytt diarienummer. En överprövning kan resultera i att ärendet kan avslutas med att Länsstyrelsen godkänner dispensen med eller utan nya villkor eller upphäver dispensen helt. Om kommunens beslut samtidigt blivit överklagat av någon annan handlägger Länsstyrelsen ärendet och avger ett gemensamt beslut för både överprövning och överklagan. I den här typen av ärenden är det oftast svårt att påskynda handläggningstiden genom egna bidrag, dock kan ibland bilder från platsen hjälpa till om det inte redan finns i kommunens akt. 

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen

 • Granskningen av kommunens dispens avslutas med ett beslut om att ta upp ärendet till överprövning. Beslutet att ta upp ärendet till överprövning sänds både till kommunen och dig. Det nya överprövningsärendet får ett nytt diarienummer
 • Länsstyrelsen begär att få del av samtliga handlingar som kommunen har i ärendet. Det är kommunen som ska sända över dessa handlingar
 • Länsstyrelsen får in handlingarna från kommunen
 • Länsstyrelsens handläggare bedömer om handlingarna bedöms vara tillräckliga för att avgöra ärendet. Saknas det uppgifter begär handläggaren kompletteringar från dig
 • När eventuella kompletteringar kommit in kan handläggaren börja handlägga ärendet. På grund av stora ärendemängder läggs ärenden ofta i kö
 • Beroende på vad överprövningen avser, vilka natur- och friluftsvärden som kan komma att påverkas gör vi eventuellt ett besök på platsen
 • Därefter diskuteras ärendet med representanter från flera av Länsstyrelsens olika kompetensområden
 • Överprövningen av ditt ärende kan resultera i att:
  - Kommunens dispens godkänns
  - Kommunens dispens godkänns med nya villkor
  - Kommunens dispens godkänns i vissa delar
  - Kommunens dispens upphävs eller
  - Ärendet återförvisas till kommunen för förnyad handläggning
 • En återförvisning är oftast aktuell om handläggningen har brustit i utredningen av förutsättningar på platsen eller om ansökan kan behöva arbetas om avseende vilken yta som ska tas i anspråk
 • Beslut i ärendet sänds ut till dig och kommunen. Om kommunens beslut även blivit överklagat kommer även de som överklagat att få beslutet.