Ordförklaring

Här är förklaringar av ord som används i ärenden om strandskydd.

När vi arbetar med strandskydd använder vi en del ord som kan vara svåra att förstå. Här är en lista med förklaringar på ord som ofta används i ärenden som handlar om strandskydd.

Allemansrättsligt tillgänglig mark

Det markområde och vattenområde som allmänheten har rätt att vistas på enligt allemansrätten.

Anordning

Kallas också anläggningar. Anordning eller anläggning kan vara väg, stängsel, staket, vilthägn, häck, sportanläggning, trädgård, gräsmatta, uteplats, berså, lekplats, trappa, flaggstång, upplag, hamn, brygga, pir, båtuppläggningsplats, damm och viltvatten, vindkraftverk, industriella anläggningar, fiskodling, undervattenskablar, med mera.

Byggnad

Exempel på byggnader: hus, boningshus, uthus, bod, båthus, badhus, friggebod, bastu, omklädningshytt, garage, carport, skjul, paviljong, kiosk, permanent uppställd husbåt, husvagn uppställd längre än en normal semesterperiod.

Dispens

Undantag från allmän lag, tillåtelse i ett enskilt fall.

Fastighet

Ett landområde eller vattenområde med tillhörande byggnader och anordningar som är avgränsat och redovisat i fastighetsregistret.

Föreläggande

Ett myndighetsbeslut som ställer krav på en part.

Hemfridszon

Området runt en byggnad eller anläggning där ägaren upplever att hen bör få vara i fred, eller där besökaren upplever att hen tränger sig på. Hemfridszonen är ofta lika med tomtplatsen, och ska i vart fall inte vara större.

Servitut

Ett juridiskt bindande avtal mellan två eller flera parter som gäller rätten att nyttja en del av en fastighet för ett visst ändamål. Avtalet är inskrivet i fastighetsregistret.

Strandskyddsområde

Skyddade landområden och vattenområden vid hav, insjöar och vattendrag. Sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet, räknat från strandlinjen vid normalt vattenstånd. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter. Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och ska bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Särskilda skäl

De skäl som lagen säger kan vara skäl att ge dispens. Läs de särskilda skälen på Naturvårdsverkets webbplats.

Tillsyn

Myndigheters arbete med att kontrollera att lagar, domar och föreskrifter följs.

Tomtplats

Den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten är utsläckt, alltså där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren en hemfridszon, privat zon.

Vite

Ett belopp pengar som en myndighet eller domstol bestämmer att någon ska betala, för att den inte har följt myndighetens beslut.  

Överprövning

När en högre instans prövar ett beslut från en lägre instans.

Överträdelse

En åtgärd som inte stämmer överens med gällande lag och föreskrifter.

 

Tomtplats och fastighet 

Exempel på skillnaden mellan tomtplats och fastighet. Tomtplats = inre rött streck. Fastighet = yttre blått streck.

  • Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren en hemfridszon, privat zon.
  • Fastighet är hela marken och vattnet du äger, ofta större än din tomtplats. Fastigheten visas i fastighetsregistret och fastighetskartan.  

En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen, men inte på resten av fastigheten. Ibland är fastigheterna små och omfattar bara ett litet område runt om en byggnad, till exempel ett fritidshus. Då är fastigheten lika med tomtplatsen.