Kontroll inom strandskyddat område

Det är kommunen och Länsstyrelsen som ska kontrollera att reglerna om strandskydd följs. Det kallas tillsyn. Det är viktigt med tillsyn för att lagen ska bli lika för alla. Dessutom rättas skador och fel till.

​När kommunen eller Länsstyrelsen får reda på överträdelser mot reglerna för strandskydd har det ibland blivit en skada på allmänhetens möjlighet att vistas vid stranden och ibland har det skett skada på växt- och djurlivet.

Exempel på otillåtna saker:

  • inreda ett förråd för annat ändamål, till exempel för boende eller bastu
  • bygga brygga eller bryggdäck
  • ställa upp husvagn eller villavagn långvarigt
  • utöka tomtplatsen utanför den ursprungliga ytan genom att anlägga gräsmatta, ställa ut möbler, altandäck, sätta upp staket, belysning, privat-skylt.

Vad händer om någon bryter mot reglerna?

Kommunen eller Länsstyrelsen startar en utredning när vi får reda på att någon brutit mot reglerna för strandskydd. Myndigheten kontaktar då den person som gjort det som bryter mot reglerna.

Den som har gjort något som bryter mot reglerna kan ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan kommunen eller Länsstyrelsen ge dispens, men många gånger medger inte reglerna det.

Rätta till det som är fel

Myndigheten beslutar om ett föreläggande om rättelse, om vi inte kan ge dispens i efterhand. Det är ett beslut som visar vad som ska rättas till.

Den som har gjort den otillåtna åtgärden har alltid möjlighet att förklara och ge synpunkter på myndighetens ställningstagande, innan myndigheten fattar sitt beslut. Det händer att myndigheten avskriver ärendet, det vill säga lägger ner det, efter att personerna har förklarat.

Du kan krävas på pengar om du låter bli att rätta till felet

När myndigheten förelägger om rättelse kombinerar vi det ofta med ett vite. Ett vite är ett bestämt pengabelopp, som en bot. Vitet är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet.

Du slipper betala vite om du följer myndighetens beslut och rättar till det som är fel.

Kommunen eller Länsstyrelsen kan begära att flera viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel.

Du kan bli straffad om du bryter mot reglerna

Kommunen och Länsstyrelsen är skyldiga att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om regelbrottet är tillräckligt allvarlig för att möjligen vara straffbar. I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott.

Kommunen eller länsstyrelsen kan alltid begära att du rättar till felet, oavsett om åtal väcks eller inte.

Förbjudet och tillåtet i strandskyddat område