Ärendetid för granskning av kommunal strandskyddsdispens

Mål: ärendet tar 3 veckor 

När kommunen har beslutat att ge dig dispens från strandskydd så skickar de beslutet till både dig och oss på Länsstyrelsen, för vi ska granska alla strandskyddsdispenser som kommuner ger. Därför bör du vänta på oss innan du gör något.

Vi ska granska kommunens beslut för att säkra att det fanns skäl att ge dispens och att kommunen har handlagt ärendet på rätt sätt. Granskningen ska vi göra inom tre veckor från det att ärendet har kommit in till oss.

Detta händer med ditt ärende på Länsstyrelsen

  • Vi diarieför kommunens beslut och bestämmer vem hos oss som ska granska beslutet
  • Den personen granskar kommunens beslut
  • Vi beslutar att antingen:
    • a) ta upp ärendet till överprövning, eller att
    • b) godkänna dispensen
  • Både du och kommunen får vårt beslut skickat till er

När vi godkänner en kommuns beslut kan vi göra det genom att bara stämpla vår stämpel på en kopia av kommunens beslut.

Detta händer om vi beslutar att ta upp ärendet till överprövning

Material vi behöver för att granska kommunens beslut

  • Kommunens beslut med tillhörande kartor och ritningar.

Materialet får vi av kommunen.

Vad vi bedömer

Vi bedömer om det finns skäl att anta att det saknas förutsättningar för dispens, och om en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet. Vi tar upp ärendet för överprövning om det är så. Men om allt är rätt godkänner vi strandskyddsdispensen.