Förbjudet och tillåtet i strandskyddat område

Det är oftast förbjudet att bygga, göra anordningar eller ändra på något inom strandskyddat område. Det gäller även när det är du som äger marken.

Åtgärder som normalt är förbjudna  

 • Bygga en ny byggnad. Till exempel hus, förråd, växthus, husbåt, bastu, stor tillbyggnad.
 • Ändra byggnad eller byggnads användning. Till exempel göra om förråd till fritidshus, inreda en sjöbod för boende, göra en stor tillbyggnad.
 • Förberedelsearbete. Till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg.
 • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten. Till exempel brygga, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
 • Åtgärder som försämrar mycket för växter och djur. Till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.  

Tillåtet utan dispens  

Byggnader och anordningar som redan finns på platsen lagligt sedan tidigare får såklart finnas kvar och användas. Det är oftast tillåtet att:

 • göra mindre renoveringar på hus och anläggningar. Däremot kan tillbyggnader och ändringar kräva dispens, om det medför ökad privatisering. 
 • göra en anordning som ligger helt och hållet inom tomtplatsen. Ta reda på var tomtplatsen slutar.

Kontakta kommunen eller oss på Länsstyrelsen för att få hjälp att säkert göra rätt.

è Tänk på:

Du kan behöva bygglov från kommunen.

Dispens – ett måste om det är förbjudet

Du måste ansöka om dispens om du vill göra något som är förbjudet där det är strandskydd. Dispens är ett måste för att få bygga eller ändra.

Ansök om strandskyddsdispens

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske – särskilda regler

Bra att veta – bygga och bo i strandskyddat område

- Bygg hellre utanför

Bygg hellre utanför det strandskyddade området om det går.

Två tips om du ändå vill bygga i ett strandskyddat område: Möjligheten att få dispens är större om…

 • du bygger nära ett hus, bort från stranden och inom tomtplatsen
 • placerar en brygga där det redan finns andra bryggor, för då påverkar det orörda områden mindre.

- Bygglov och dispens är olika saker  

Även om du har fått bygglov måste du också få dispens från strandskyddet. Du kan behöva en dispens från strandskyddet även när du inte behöver bygglov. Det gäller till exempel när du vill sätt upp en friggebod eller ett attefallshus.

Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddat område kräver dispens.

- Strandskydd går före servitut

Ett servitut upphäver inte lagen om strandskydd. Därför behöver du söka dispens från strandskyddet även om det finns ett servitut.

- Skilj på fastighet och tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar ligger inom eller utanför din tomtplats.

 • Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren en hemfridszon, privat zon.
 • Fastighet är hela marken och vattnet du äger, ofta större än din tomtplats. Fastigheten visas i fastighetsregistret och fastighetskartan.  

En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen, men inte på resten av fastigheten. Ibland är fastigheterna små och omfattar bara ett mindre område runt om en byggnad, till exempel ett fritidshus. Då är fastigheten lika med tomtplatsen. 

Bild som visar skillnaden mellan tomtplats och fastighet. Foto: Länsstyrelsen. 

Blått streckfastighet
Rött strecktomtplats och hemfridszon

Köpa fastighet nära stranden

Bra att veta för köpare av strandnära fastighet

Lämna en fri passage  

När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområde, ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten. Passagen ska vara minst några tiotals meter bred. Passagen ska vara så bred att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt. Prövningsmyndigheten ska göra tomtplatsbestämning så att den fria passagen är säkrad.  

Villkor för dispens 

Får inte strida mot strandskyddets syften

För att du ska kunna få dispens krävs att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. Det du ska göra får därför inte: 

 • försämra allmänhetens tillgång till strandområden 
 • försämra livsvillkoren för växt- och djurliv.

Särskilda skäl krävs

Det behöver finnas ett särskilt skäl i lagens mening för att du ska kunna få dispens. Ett särskilt skäl kan endast vara något av följande sex skäl:  

 1. Platsen är redan tagen i anspråk, till exempel som privat tomt eller industritomt.
 2. Platsen är väl avskild från stranden av en större trafikerad väg, järnväg eller annan exploatering.
 3. Anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vatten och man kan inte placera den utanför området. Inga särskilda naturvärden finns på platsen. 
 4. Byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga pågående verksamhet och det är inte möjligt att göra det utanför området.
 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
 6. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  
  •  …eller särskilt skäl i område för landsbygdsutveckling

 7. bidrar till utvecklingen av landsbygden
 8. är att bygga ett enstaka enbostads eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Fråga din kommun om din plats ligger i område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Exempel på saker som inte är särskilda skäl

Detta räknas däremot inte som särskilt skäl:

 • området saknar särskilda värden
 • bara en liten del av området ska bebyggas
 • personliga skäl, som sjukdom eller anknytning till platsen
 • området används aldrig av besökare
 • terrängen är oländig eller svårtillgänglig.

Andra regler att tänka på

Du kan behöva tillstånd enligt andra bestämmelser när du ska bygga eller ändra.

 • Brygga eller pir kräver både dispens från strandskydd och anmälan om vattenverksamhet.
 • Muddring ska anmälas som vattenverksamhet och kan dessutom kräva dispens.
 • I naturreservat, natura 2000, landskapsbildsskydd krävs oftast tillstånd.
 • Bygga kan kräva bygglov från kommunen 
 • Avloppsanläggning behöver tillstånd eller annat klartecken från kommunen.

Kontakta kommunen eller oss på Länsstyrelsen om du är osäker på vilka bestämmelser som gäller förutom strandskyddsreglerna.

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske - särskilda regler

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskyddat område. Fyra villkor ska då vara uppfyllda:  

 • Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen.
 • Byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddszonen.
 • Byggnaden är inte utformad för boende.
 • Din verksamhet ger ett betydande tillskott till din försörjning. Hobbyverksamhet ger inget undantag från förbudet.

Kontakta kommunen eller Länsstyrelsen för att vara säker på om undantaget gäller dig. 


 Viktigt

Texten på denna sida är en förenkling. Lagen om strandskydd finns i miljöbalkens 7 kapitel. Du är ansvarig för att ta reda på vad som gäller.

Ordförklaring

Tomtplats, hemfridszon, fastighet och dispens m.m.