Ansök om strandskyddsdispens

Du måste ansöka om dispens om du vill göra något som är förbjudet där det är strandskydd. Gör så här.

Det tar ungefär 60 minuter att ansöka.

Använd den här sidan för att…

 • testa om du kan få dispens från strandskyddet
 • ansöka om dispens från strandskyddet, alltså tillåtelse att göra något som normalt är förbjudet inom strandskyddat område.

Innan du börjar

 1. Se om du behöver en dispens och vad som är tillåtet utan dispens
 2. Testa om du kan få dispens eller inte 
 3. Ta reda på om du ska ansöka hos kommunen eller länsstyrelsen
 4. Ha följande information till hands:
  • Fastighetsbeteckning
  • Innehavare av servitut, om det finns
  • En beskrivning av vad du planerar att göra
  • En beskrivning av platsen
  • Särskilda skäl  som du anser finns

Börja ansöka

è Tänk på:

Det kostar 3 700 kronor att ansöka om dispens hos länsstyrelsen.
Du riskerar både att bli åtalad och pengar om du gör något förbjudet utan dispens. Du kan också bli tvungen att riva det du byggt och återställa platsen om du gör något förbjudet.
Vänta på dispensen innan du börjar riva eller ändra. 

Efter att du skickat in ansökan

Det här händer efter att du skickat in din ansökan till oss:

 1. Vi skickar ett inbetalningskort till dig.
 2. Du betalar.
 3. Vi handlägger ansökan, alltså arbetar med den.
 4. Ibland ber vi dig att skicka oss mer information som vi behöver.
 5. Ibland besöker vi platsen för att kunna bedöma bättre.
 6. Du får ett meddelande om det är så att vi överväger att neka dig dispens. Du får svara om du vill. 
 7. Länsstyrelsen beslutar att ge dispens eller inte. Vi skickar beslutet till dig via e-post, eller i andra hand via pappersbrev.
 8. Du har möjlighet att överklaga beslutet.

è Tänk på:

Du får besked snabbare om du betalar snabbt, för vi börjar arbeta med din ansökan efter att du har betalat.

Se om du behöver en dispens

Titta först om det är strandskydd på platsen genom att öppna kartan Strandskydd i Västra Götaland.

Du kan behöva dispens om det är strandskydd på platsen och du vill göra något av följande.

 • Bygga en ny byggnad. Till exempel hus, förråd, växthus, husbåt, bastu, stor tillbyggnad
 • Ändra byggnad eller byggnads användning. Till exempel göra om förråd till fritidshus, inreda en sjöbod för boende, göra en stor tillbyggnad.
 • Förberedelsearbete. Till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg.
 • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten. Till exempel brygga, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, belysning, eldstad eller flaggstång.
 • Åtgärder som försämrar mycket för växter och djur. Till exempel pir, muddring, utfyllnad, avverka träd, eller gräsmatta på stranden.  

För jordbruk, skogsbruk och fiske finns särskilda regler.

Detta kan du oftast göra utan dispens, även om det är strandskydd på platsen

Det är oftast tillåtet att:

 • göra mindre renoveringar på hus och anläggningar. Däremot kan tillbyggnader och ändringar kräva dispens, om det medför ökad privatisering.
 • göra en anordning som ligger gott och väl inom tomtplatsen. Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren en hemfridszon. Ta reda på var din tomtplats slutar.


Kontakta kommunen eller oss för att få hjälp att säkert göra rätt.

Byggnader och anordningar som redan finns på platsen lagligt sedan tidigare får finnas kvar och underhållas.

Testa om du kan få dispens eller inte

Strandskyddet är ett förbud. Därför är det svårt att få dispens. Vi får ge dispens bara när vissa villkor är uppfyllda.

Den här guiden hjälper dig att se om det är troligt att du får dispens från strandskydd, eller inte.

è Tänk på:

Guiden ger bara en fingervisning, alltså en indikation, på om du kan få dispens. Svaren i guiden garanterar inte att du får dispens, för det måste vi avgöra från fall till fall.

​Svara på frågorna och läs svaren.

 1. Avhålls allmänheten från ett område som tidigare varit tillgängligt? Ja / Nej
 2. Försämras livsvillkoren för växtliv eller djurliv?  Ja / Nej
  • Du kanske kan få dispens om svaret på båda frågorna är nej.  Fortsätt.
 3. Är platsen redan tagen i anspråk, till exempel som privat tomt eller industritomt? Ja / Nej
 4. Är platsen väl avskild från stranden av en större trafikerad väg, järnväg eller annan exploatering? Ja / Nej 
 5. Behöver anläggningen för sin funktion ligga vid vatten, och man kan inte placera den utanför området?   Ja / Nej
 6. Behövs byggnaden eller anläggningen för att utvidga pågående verksamhet och det är omöjligt att göra det utanför området? Ja / Nej
 7. Behöver platsen tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget    intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet? Ja / Nej
 8. Behöver platsen tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse? Ja / Nej    
  • Du kanske kan få dispens om svaret på någon av frågorna är ja.
  • Det finns två saker till som kan vara skäl för dispens, men bara om platsen ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

 9. Bidrar anläggningen till utveckling av landsbygden som ger långsiktiga ekonomiska fördelar? Ja / Nej
 10. Är det ett enbostadshus eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus? Ja / Nej
  • Du kanske kan få dispens om svaret på någon av de två frågorna är ja. Fortsätt:

Ta reda på om du ska ansöka hos kommunen eller länsstyrelsen

 • Du ska ansöka hos kommunen om platsen ligger inom strandskydd men inget av den sorts områden du ser i listan nedan.
 • Du ska ansöka hos oss på länsstyrelsen om platsen ligger både inom strandskydd och något av den sortens områden du ser i listan nedan.

Skydd som gör att du ska ansöka hos oss på länsstyrelsen:

 • nationalpark
 • naturreservat
 • naturvårdsområde
 • djur- och växtskyddsområde
 • kulturreservat
 • landskapsbildsskydd
 • biotopskyddsområde
 • naturminne
 • Natura 2000

Du kan se om dessa skydd finns på platsen genom att titta på kartan Skyddad natur.

Fortsätt:

Ha följande information till hands (se rubrik Innan du börjar)

Kontakta oss vid frågor

Kontakta oss om du har frågor.