Löjtnantsholm

Löjtnantsholm. Foto: Sandra Dahlberg.

Historiskt landskap på Varaslätten

Dikningen var en viktig ny jordbruksmetod under 1800-talet. Den omvandlade det äldre, mer varierade landskapet kraftigt. I slättbygderna blev resultatet ett sammanhängande åkerlandskap genomkorsat av tätt liggande parallella diken.

Lerslätten kring Vara är en av landets planaste. Varaslätten är också Skaraborgs mest utpräglade jordbruksbygd och slätten är idag helt uppodlad.

Löjtnantsholm är ett av ytterst få områden i landet där man bevarat ett sammanhängande system med öppna diken i åkermark. Syftet med naturreservatet är just att bevara en rest av detta odlingssystem för eftervärlden.

De öppna dikena har allteftersom ersatts av täckdikning, vilket tog fart på 1850-talet. Täckdikningen gav mer sammanhängande åkrar och gjorde att man kunde bruka marken mer effektivt. Å andra sidan fick man ett ännu mer enahanda landskap. Odlingslandskapets växter och djur är ofta beroende av att det finns småbiotoper som exempelvis öppna diken.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Löjtnantsholms naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisad väg och plats,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • anbringa tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Fakta

Bildat: 1986
Areal: ca 17 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Vara


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Löjtnantsholm ligger mellan Skarstad och Jung, nordost om Vara.

Naturreservatsfolder