Tunhems ekhagar

Tunhems ekhagar. Foto: Hans Alexandersson.
Tunhems ekhagar är ett välbevarat kulturlandskap vid Hunnebergs fot. Förutom en rik flora finns här också en gammal vacker prästgård och fornlämningar från järnåldern och framåt.

Tunhems ekhagar är ett kulturlandskap vid foten av Hunneberg, som ser nästan likadant ut idag som i slutet av 1700-talet. Läderbagge och flera rödlistade arter trädlevande lavar lever i reservatets gamla ekar.

En lång odlingshistoria

Fornlämningar från järnåldern och framåt  vittnar om en långvarig användning av odlingsmarken vid Tunhem. Delar av prästgården är från 1722.

Prästgårdsanläggningen är en av landets mest kompletta med 14 olika byggnader bevarade. Två skilda gravfält innehåller ett stort antal fornlämningar som högar, stensättningar, två domarringar och flera resta stenar. Dessutom finns flera fornåkrar, en hålväg, fångstgropar och kalkugnsruiner.

Fauna och flora

En stor naturbetesmark med månghundraåriga fristående ekar ger särskild karaktär åt landskapet.

Blandlövskogarna innehåller en rad krävande växter, t.ex. stor häxört och storrams. I ett alkärr växer vattenstäkra och blågrönt mannagräs. Även murgröna, trolldruva och myskmadra finns i reservatet. Fågelfaunan i lövskogen är artrik med arter som skogsduva, nötväcka, stjärtmes, nötkråka och stenknäck.

Skyddet och skötseln av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Tunhems ekhagar men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gräva upp växter,
  • insamla lavar och mossor,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
  • samla in vedlevande insekter,
  • tälta, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn,
  • framföra eller parkera fordon på naturlig fodermark.

Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 73 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Området nås lättast från gamla vägen Trollhättan - Vargön.

Ekopark Halle- och Hunneberg

Läs på Sveaskogs webbplats om Ekopark Halle- och Hunneberg

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.