Kroppefjäll

Kärrlilja, Kroppefjäll. Foto: Länsstyrelsen.
På Kroppefjäll är både djur- och växtliv rika. Ett system av stigar underlättar vandringar i området.

Västsvensk vildmark

Centralt på Kroppefjälls högplatå ligger naturreservatet med sina sjöar, myrar och skogar – Ett av länets större naturreservat med riktig vildmark trots närheten till befolkningstäta områden bara någon mil söderut. Naturen är typisk västsvensk näringsfattig barrskog med mossor och blåbärsris. Jordtäcket är ibland tunt och här finns stora lavbeklädda hällmarker, utsträckta myrmarker och många små sjöar och tjärnar.  

Ett antal vandringsleder gör det lätt att orientera sig i området men det krävs stövlar eller kängor för det finns gott om blöta myrmarker. Landskapet är flackt och kallas i folkmun för Slättfjället. Det är näringsfattiga marker med så kallade fattigkärr och magra tallhedar där berghällar sticker upp. Där jordmånen är bättre finner man granskog och särskilt väster om Svingsjön finns riktigt gammal bondeskog. Det är också här man hittar död ved i form av lågor och högstubbar.

Historiska spår  

Det finns lämningar av minst fyra husgrunder efter torp från 1800-talet. Ännu tidigare, under 1600- och 1700-talen, kolades sannolikt stora mängder skog för de närbelägna masugnarna. Den omfattande kolningen och senare även svedjebruk och betesdrift ledde till att Kroppefjällsplatån till stora delar var skoglöst under 1800-talet.

Den nuvarande skogen uppkom i början av 1900-talet men utmed Svingsjöns strand finns tallar som är över 200 år. Det finns spår efter åtminstone två skogsbränder där den senaste var i mitten på 1950-talet. På andra platser vittnar gräsmarker och lövträdsbestånd med björk, asp och ek om att här har legat torp. Området genomkorsas av en sprickdal där sjön Stora Amboln ligger. Här finns också orörda sumpskogar och blockmarker.

Det finns många myrgölar och kärr med intressanta kärlväxter som kärrbräken, strängstarr, klubbstarr och myggblomster. De öppna mossytorna har en typisk västsvensk vegetation med tuvsäv, klockljung, blåtåtel, pors, odon, myrlilja.

Rikt växt- och djurliv  

I Svingsjön finns både storlom och bäver. I skogen kan man träffa på tjäder och järpe samt ugglor och rovfåglar såsom pärluggla, sparvuggla, duvhök och fiskgjuse. Andra arter som förekommer frekvent är orre, storlom, spillkråka, drillsnäppa, skogssnäppa, nattskärra, trädlärka samt mindre och större korsnäbb.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Kroppefjälls naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta mer än ett dygn på samma plats,
  • elda annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar,
  • plocka eller samla in växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp,
  • medföra okopplad hund eller annat okopplat husdjur,
  • uppsätta tavla, plakat, aflisch, skylt eller göra inskrift.

Fakta


Bildat: 1997
Areal: ca 1125 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Färgelanda, Mellerud, Vänersborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Reservatet ligger cirka 6 km nordost om Högsäter och 15 km väster om Mellerud. Skogsvägar tangerar området i norr och öster.

Naturreservatsfolder

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Myggblomster. Illustration: Teresia Holmberg
Myggblomster. Illustration: Teresia Holmberg.