Hullsjön

Hullsjön är en viktig rastlokal för änder, svanar och gäss. Årligen observeras omkring 200 fågelarter vid denna välkända fågelsjö.

Viktig häck- och rastlokal för fåglar

Hullsjön är en av länets förnämsta fågelsjöar och ligger mitt på den flacka Tunhemsslätten nära Hunneberg. Sjön är mycket näringsrik och bara en dryg meter djup. Liksom andra grunda sjöar i jordbruksbygder har Hullsjön varit utsatt för sänkningsförsök i syfte att vinna ny åkermark. På 1850-talet lyckades man faktiskt för en kort period torrlägga sjön helt och hållet.  

Hullsjön sköts med syfte att bibehålla och återskapa sjöns kvaliteter som fågelsjö. Bland annat hålls strandängarna (maderna) runt sjön öppna genom bete och slåtter. Försök har även gjorts att försöka förbättra vattenkvaliteten genom att minska mängden näringsämnen i vattnet.  

Utmed stränderna finns en rik och frodig strandvegetation och omges i norr och söder av stora strandängar som översvämmas vid högvatten under vår och höst. Det gör att sjön har stor betydelse som rastlokal för änder, svanar och gäss.  

Under sommarhalvåret sjunker vattenståndet och maderna torkar ut och kan betas. Det gör dem till lämpliga häckningsmiljöer för främst vadarfåglar. Hullsjöns karaktärsfåglar är grågås, gräsand, skedand, vigg och brunand liksom brun kärrhök, enkelbeckasin, mindre strandpipare och gulärla. Totalt observeras årligen omkring 200 olika fågelarter i och kring sjön. Till dessa hör sångsvan, salskrake, fiskgjuse, stenfalk, kornknarr, trana, brushane, dubbelbeckasin, grönbena och fisktärna. Ibland observeras också mer sällsynta arter som till exempel vit stork.  

Eftersom Hullsjön är mycket näringsrik trivs växter som bredkaveldun, stor andmat, kranssvalting, pilblad, blomvass, dyblad och jättegröe. Trots att Hullsjöns är så grund och näringsrik täcks bara en fjärdedel av sjöytan av vegetation. Madängarna som årligen översvämmas präglas av gräs- och starrika fuktängar med karaktärsarter som veketåg, tuvtåtel, krypven , vasstarr, småstarr, älgört och fackelblomster.  

Ett fågeltorn finns på sjöns västra sida.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Hullsjöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • beträda området under tiden 15 mars - 15 november, dock med undantag för
    a) stigar till Sydkullen och Klockemot samt till utsiktsplatsen vid Kårebro och
    b) strandbrinkarna enligt markering på informationstavlor,
  • framföra motorfordon på sjöns is,
  • medföra okopplad hund,
  • störa djurlivet genom t ex närgången fotografering.

Fakta

Bildat: 1977
Areal: ca 270 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vänersborg, Trollhättan 

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Hullsjön ligger strax öster om Trollhättan och nås lättast via vägen till Gärdhem strax öster om Halvorstorp. En parkeringsficka finns efter denna varifrån en stig leder ner till fågeltornet vid sjökanten.

Naturreservatsfolder

 

Fiskgjuse. Foto: Erik Landgren.
Fiskgjuse. Foto: Erik Landgren.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.