Buxåsen

Blommande blåsippor vid Buxåsen. Foto: Lennart Olsson

Orörd naturskog

Naturreservatet Buxåsen är en sevärd del av Kroppefjäll, inte bara för den botaniskt intresserade utan också för den som vill uppleva biologiskt rika skogar.

Blåsippor och lunglav

Skogen är olikåldrig och domineras av gran med tall på bergbunden mark. Spåren av skogsbruk är begränsade. I branterna och på höjderna finns en del inslag av senvuxen ek och andra lövträd. Här hittar man blåsippa, vispstarr, sårläka och andra lite mer krävande arter.

För lavar och mossor är det skyddade läget i bergbranterna gynnsamt för många känsliga arter. Här finns till exempel både lunglav och blylav. De brantare partierna har varit svårbrukade och här finns en hel del äldre träd, bland annat gamla tallar med grov bark och paraplylik krona.  I lägre delar av området dominerar barrskog och sumpskog. Här finns arter som skärmstarr, knagglestarr och blå säckmossa.

Fågellivet är relativt rikt och man kan stöta på mindre vanliga arter som nötkråka, tretåig hackspett och sparvuggla.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Buxåsen, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • utplantera främmande växt- eller djurart.

Fakta

Bildat: 2013
Areal: Ca 50 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Vänersborg


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Reservatet når man enklast genom att från väg 173 svänga mot Årbol vid Stigens samhälle. Efter ca 6 km finns en skylt ”Buxåsen”. Sväng in här och håll vänster efter ca 1 km når du gården Buxåsen.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.