Kråkebo

Kråkebo. Foto: Peter Wredin.

Rika lövskogar

Naturreservatet omfattar lövskogsbestånd vid de båda bergen Kråkeboberg och Åsakullen på Åsundens västra sida. De utgör viktiga värdekärnor i en trakt med särskilt värdefulla lövskogar kring sjöarna Torpasjön, Sämsjön, Åsunden och Yttre Åsunden.

Reservatet innehåller höga naturvärden av flera olika slag, främst knutna till lövskogarna med dess rika lundflora, skyddsvärda moss- och lavflora och äldre trädskikt. Här finns ett betydande inslag av äldre träd och död ved. Miljöer av denna typ är en ovanlig företeelse i länet och även i resten av landet. Skogarna med anslutande hagmarker och öppen mark vid sjön Åsunden har estetiska värden och är av betydelse för landskapsbilden.

Här finns många näringskrävande lundväxter som blåsippa, lungört, tandrot, gulsippa, myskmadra och vårärt.

Friluftsliv

Området används av både lokalbefolkning och sommarboende i omgivningarna för vandringar och naturstudier.

Åsakullens östsluttning utnyttjades förr som slalombacke och vid foten av backen ligger den sk Åsastugan.

Skyddet av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Kråkebo men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka, gräva upp eller samla in växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp, samt bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka eller vindfälle,
  • göra upp eld annat än på anvisade platser,
  • framföra fordon,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • anordna orienteringstävling, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.

Med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken kan Länsstyrelsen i särskilda fall medge undantag från meddelade föreskrifter. 

Fakta

Bildat: 2001
Areal: ca 46 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Kråkebo ligger på västra sidan om Åsunden, mellan Brunn och Tvärred. Du tar av från stora vägen in mot Åsastugan.

Naturreservatsbroschyr

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.