Korpebobergs lövskogar

Korpebobergs norrbrant från Marbäcksviken. Foto: Peter Wredin.

Rika skogar och betesmarker

I trakten av Marbäck på åsundens östsida finns ett flertal lövskogsområden. En särskild koncentration – Korpebobergs lövskogar – finns kring gårdarna Näsboholm, Kärrabo och Korpebo. Landskapet är kuperat och omväxlande med hagmarker och en nästan kilometerlång, blockrik bergbrant. Flera av ädellövskogsbestånden i området har en rik, kalkpåverkad och lundartad flora.

Många olika skogstyper finns inom reservatet. I mer kuperade och blockrika delar dominerar lind och lönn. Växter du kan hitta här är t.ex. vårärt, trolldruva och springkorn.

På djupare, mer näringsrika jordar dominerar alm och ask. Många av de gamla träden bär spår av hamling. Floran är mycket rik med t.ex. lungört, tandrot och hässleklocka. På de äldre träden finns en intressant moss-, lav- och vedsvampsflora.

Fågelliv

Fågelfaunan är rik med arter som kattuggla, stjärtmes och stenknäck. Bland hackspettarna finns bl.a. mindre hackspett, större hackspett, gröngöling och spillkråka i området.

Kulturspår

Reservatsområdet utgör delar av inägomarkerna till flera av gårdarna i området. Flera av de gamla hemmanen finns omnämnda redan på 1300-talet. För delar av området finns intressant äldre kartmaterial, som visar att markerna under lång tid brukats som slåtteräng och betesmark.

Landskapet är av stort kulturhistoriskt värde och flera intressanta spår och lämningar finns i området, t.ex. odlingsrösen, äldre åkrar och vägar.

Tillgängligt område

Den gamla banvallen som löper genom reservatet fungerar numera som en del i cykelleden ”Åsunden runt” och i vandringsleden ”Åsundenleden”. Från banvallen gör vandringsleden en avstickare upp till en liten rastplats på Korpeboberg, varifrån man har en fin utsikt över Åsunden. Reservatet är också ett närströvområde för bl.a. marbäcks tätort och för Näsboholms stugområde.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Korpebobergs lövskogar men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada berg, sten eller jord genom att borra, hacka, gräva eller liknande,
  • framföra motordrivet fordon,
  • göra upp eld,
  • tälta,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • samla in växter eller djur,
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle,
  • medföra okopplad hund,
  • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll.

Fakta

Bildat: 2006
Areal: ca 57 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn

Delar av reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Korpebobergs lövskogar ligger ca 7 km söder om Ulricehamns tätort, väster om väg 157 Ulricehamn-Limmared. Området nås via väg mot Näsboholm.

Naturreservatsbroschyr

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.