Kärnås sumpskog

Kärnås. Foto: Peter Wredin.

Rik sumpskog

Kärnås sumpskog ligger väster om sjön Jogen, ca 3 km NO om Knätte kyrka. Sumpskogen i reservatet består främst av gran. Bestånden är olikåldriga med inslag av mycket gamla träd. Torrakor och lågor finns i stort antal. Kärnområdet är en nyckelbiotop med ett bäckdråg med inslag av gamla alar och björkar bland granarna.

Floran i sumpskogen är tydligt präglad av näringsrikare förhållanden och källpåverkan. Här finns växter som t.ex. blåsippa, dvärghäxört, skärmstarr, korallrot och spindelblomster. Här och var finner man de ovanligare arterna ögonpyrola och repestarr. Intill bäcken förekommer flera näringskrävande mossor, t.ex. kalkkammossa och guldspärrmossa.

Bland fåglarna finner man bl.a. spillkråka, stjärtmes och järpe.

Efter relativt omfattande avverkningar på Kärnås under de senaste fem åren utgörs reservatets omgivningar till stor del av kalhyggen och ungskogar.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Kärnås sumpskog men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • göra upp eld,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • samla in växter eller djur,
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle,
  • medföra okopplad hund,
  • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll,
  • tälta.

Fakta

Bildat: 2004
Areal: ca 17 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet nås via avfart mot Slätthult från väg nr 1880 mellan Knätte och Liared.